Cele mai citite
 


Contractele colective de muncă se negociază separat pentru sectorul bugetar şi cel privat (Codul de Dialog Social)
joi, 23 decembrie 2010   ::   0 Comentarii :: :: Stiri
 
Contractele colective de muncă se negociază separat pentru sectorul bugetar şi cel privat, prevede proiectul Codului de Dialog Social, ce va fi discutat miercuri de reprezentanţii sindicatelor şi cei ai Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
Contractele colective de muncă în sectorul privat se încheie la nivel de unităţi, la nivelul grupurilor de unităţi, la nivelul ramurilor şi domeniilor de activitate şi la nivel naţional, cele din sectorul bugetar se încheie la nivel de unităţi, la nivelul grupurilor de unităţi şi la nivelul ramurilor de activitate. Acordurile colective de muncă negociate de către funcţionarii publici şi autorităţile sau instituţiile publice respective, se pot încheia numai la nivel de unităţi şi cele la nivel de unitate pot prevedea clauze specifice pentru subunităţi sau compartimente.
Lista ramurilor de activitate din economia naţională cuprinde 20 de ramuri reprezentative, şi anume agricultură, silvicultură şi pescuit; industria extractivă; industria prelucrătoare; producţia şi furnizarea de energie electrică, termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat; distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare; construcţii; comerţ cu ridicata şi amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante; intermedieri financiare şi asigurări; tranzacţii imobiliare; activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport; administraţia publică şi apărare, asigurări sociale din sistemul public; î nvăţământ; sănătate şi asistenţă socială; activităţi de spectacole, culturale şi recreative; alte activităţi de servicii; activităţi ale gospodăriilor private în caliatate de angajator de personal casnic, activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu; activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale. Ramura Mass-media nu mai apare în anexa la proiectul de Cod de Dialog Social ca fiind ramură reprezentativă.
Criteriul de apartenenţă la ramurile de activitate şi la grupurile de unităţi este cel al obiectului principal de activitate, înregistrat la Registrul Comerţului.
Unităţile din acelaşi domeniu de activitate definite prin apartenenţa la aceeaşi grupă, clasă sau diviziune, conform codului CAEN, se pot constitui în grupuri de unităţi, în vederea negocierii contractelor colective la nivelul respectiv. Fac parte din contractele colective de muncă şi convenţiile dintre părţile semnatare ale acestora, prin care se soluţionează conflictele colective de muncă, precum şi hotărârile arbitrale în această materie începând cu data pronunţării acestora. Hotărârile arbitrale se transmit depozitarului contractului colectiv de muncă pentru înregistrare.
Contractele colective de muncă pot cuprinde prevederi suplimentare faţa de prevederile legale referitoare la protecţia celor aleşi în organele de conducere ale sindicatelor, respectiv a reprezentanţilor salariaţilor.
Negocierea colectivă, la nivel de unitate, este obligatorie, cu excepţia cazului în care unitatea are mai puţin de 21 de salariaţi. Negocierea colectivă anuală are loc după cel puţin 12 luni de la data negocierii precedente neurmată de încheierea contractului colectiv de muncă sau de la data intrării în vigoare a contractului colectiv de muncă, după caz.
Iniţiativa negocierii aparţine angajatorului sau organizaţiei de angajatori.
Angajatorul sau organizaţia de angajatori iniţiează negocierea colectivă cu cel puţin 45 de zile calendaristice înaintea expirării contractelor colective de muncă sau a expirării perioadei de aplicabilitate a clauzelor stipulate în actele adiţionale la contractele colective de muncă.
În cazul în care angajatorul sau organizaţia de angajatori nu iniţiază negocierea, aceasta va începe la cererea scrisă a organizaţiei sindicale reprezentative sau a reprezentanţilor angajaţilor, în termen de 10 zile calendaristice de la comunicarea solicitării.
Durata negocierii colective nu poate depăşi 60 de zile calendaristice, decât prin acordul părţilor. Contractele colective de muncă pot să prevadă renegocierea periodică a oricăror clauze convenite între părţi. În termen de 5 zile calendaristice de la declanşarea procedurilor de negociere, angajatorul sau organizaţia de angajatori are obligaţia să convoace toate părţile îndreptăţite în vederea negocierii contractului colectiv de muncă.
La prima reuniune a părţilor se consemneză data începerii negocierilor şi se stabilesc informaţiile publice şi cu caracter confidenţial pe care angajatorul le va pune la dispoziţia delegaţilor sindicali sau ai reprezentanţilor angajaţilor, conform legii şi data până la care urmează a îndeplini această obligaţie. Regimul informaţiilor confidenţiale puse la dispoziţie de angajator este cel stabilit prin Legea nr. 467/2006, privind cadrul general de informare şi consultare a angajaţilor.
Informaţiile pe care angajatorul sau organizaţia de angajatori le va pune la dispoziţia delegaţilor sindicali sau a reprezentanţilor angajaţilor, după caz, trebuie să permită o analiză a situaţiei economico - financiare şi vor cuprinde cel puţin date referitoare la situaţia economico - financiară la zi, precum şi perspectiva de evoluţie a acesteia pe următoarea perioadă contractuală; sistemul de salarizare aplicabil şi proiecţia acestuia pe următoarea perioadă contractuală; situaţia, structura şi evoluţia estimată a ocupării forţei de muncă, precum şi eventualele măsuri preconizate pe următoarea perioadă contractuală; măsurile propuse privind organizarea muncii, programului şi a timpului de lucru pe următoarea perioadă contractuală; măsurile propuse privind protec ţia drepturilor salariaţilor în caz de transfer al unităţii sau a unei părţi a acesteia.
Cu aceeaşi ocazie părţile vor consemna în procesul verbal componenţa nominală a echipelor de negociere pentru fiecare parte, în baza unei împuterniciri scrise; nominalizarea persoanelor mandatate să semneze contractul colectiv de muncă; durata maximă a negocierilor convenită de părţi; locul şi calendarul reuniunilor; dovada reprezentativităţii părţilor participante la negocieri; dovada convocării tuturor parţilor îndreptăţite să participe la negociere; alte detalii privind negocierea.
La fiecare şedinţă de negociere se vor încheia procese verbale semnate de reprezentanţii mandataţi ai părţilor în care se va consemna conţinutul negocierilor.
La negocierea clauzelor şi la încheierea contractelor colective de muncă, părţile sunt egale şi libere. Este interzisă orice imixtiune a autorităţilor publice, sub orice formă şi modalitate, în negocierea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractelor colective de muncă.
Clauzele contractelor colective de muncă pot stabili drepturi şi obligaţii numai în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege. La încheierea contractelor colective de muncă, prevederile legale referitoare la drepturile angajaţilor au un caracter minimal. Contractele colective de muncă nu pot conţine clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de muncă încheiate la nivel superior. Contractele individuale de muncă nu pot conţine clauze care să stabilească drepturi la niveluri inferioare celor stabilite prin contractele colective de muncă aplicabile.
Clauzele contractelor colective de muncă produc efecte pentru toţi angajaţii din unitate, în cazul contractelor colective de muncă încheiate la acest nivel; pentru toţi angajaţii încadraţi în unităţile care fac parte din grupul de unităţi pentru care s-a încheiat contractul colectiv de muncă; pentru toţi angajaţii încadraţi în toate unităţile din ramura sau domeniul de activitate pentru care s-a încheiat contractul colectiv de muncă; pentru toţi angajaţii încadraţi cu contracte individuale de muncă în cazul contractului colectiv de muncă la nivel naţional în sectorul privat.
Prin contractul colectiv de muncă, părţile pot conveni constituirea unui fond din contribuţia angajatorului şi angajaţilor, destinat activităţilor în domeniul negocierilor colective. Utilizarea fondului poate fi făcută numai în condiţiile stabilite de contractul colectiv de muncă aplicabil.
Sunt reprezentative pentru negocierea contractului colectiv de muncă la nivel naţional, de ramură sau domeniu de activitate, organizaţiile patronale care, la nivel naţional, au statut legal de confederaţie patronală; au independenţă organizatorică şi patrimonială; au în componenţă federaţii patronale reprezentative la nivel de ramură care îşi desfăşoară activitatea în cel puţin 25% din ramurile economiei naţionale; au ca membrii angajatori ai căror unităţi cuprind cel puţin 7% din angajaţii din economia naţional.
La nivel de ramură sau domeniu de activitate trebuie să aibă statut legal de federaţie patronală; au independenţă organizatorică şi patrimonială; au ca membrii angajatori ai căror unităţi cuprind cel puţin 10% din efectivul angajaţilor ramurii sau domeniului de activitate.
Grupul de unităţi se constituie voluntar de către angajatori care au acelaşi obiect principal de activitate conform codului CAEN.
Conform proiectului, sunt reprezentative şi participă la negocierea contractelor colective de muncă la nivel naţional, de ramură sau domeniu de activitate si unitate, organizaţiile sindicale care, la nivel naţional, au statut legal de confederaţie sindicală; au independenţă organizatorică şi patrimonială; au în componenţă federaţii sindicale reprezentative în cel puţin 25% din ramurile de activitate şi organizaţiile sindicale componente cumulează un număr de membri de cel puţin 5% din efectivul angajaţilor din economia naţională
La nivel de ramură sau domeniu de activitate sunt reprezentative sindicatele care au statut legal de federaţie sindicală; au independenţă organizatorică şi patrimonială; organizaţiile sindicale membre cumulează un număr de membri de cel puţin 7% din efectivul angajaţilor din ramura sau domeniu de activitate respectiv şi la nivel de unitate cele care au statut legal de sindicat; au independenţă organizatorică şi patrimonială. Numărul de membri ai sindicatului reprezintă cel puţin 50% + 1 din numărul angajaţilor unităţii.
Îndeplinirea condiţiilor de reprezentativitate a organizaţiilor sindicale se constată la cererea acestora de către instanţa care le-a acordat personalitate juridică.
Confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional conform prezentei legi, vor negocia contracte colective de muncă la nivelul ramurilor sau domeniilor de activitate în care au federaţii membre, dacă acestea nu sunt reprezentative în condiţiile legii, numai în situaţia în care la nivelul ramurii sau domeniului de activitate nu există nici o altă federaţie reprezentativă.
În mod corespunzător, federaţiile sindicale reprezentative la nivelul ramurilor conform prezentei legi, vor negocia contracte colective de muncă la nivel de grupuri de unităţi în care au sindicate afiliate, dacă nu sunt reprezentative în condiţiile legii, numai în cazul în care la nivelul grupului de unităţi nu există alte sindicate reprezentative.
La nivel de grup de unităţi participă la negocierea contractului colectiv de muncă organizaţiile sindicale reprezentative din fiecare unitate membră a grupului. În unităţile membre ale grupului în care nu există sindicate reprezentative, dar există organizaţii sindicale afiliate la federaţii reprezentative în domeniul de activitate în care s-a constituit grupul, la negocieri participă reprezentanţii federaţiilor respective şi reprezentantii angajaţilor din respectivele unităţi.
În unităţile în care nu există sindicate reprezentative, negocierea contractului colectiv de muncă se face după cum urmează: dacă există un sindicat afiliat la o federaţie reprezentativă, negocierea se face de către reprezentanţii federaţiei împreună cu reprezentanţii aleşi ai angajaţilor. Federaţia reprezentativă participă la negocieri numai în cazul în care sindicatul afiliat are ca membri cel puţin de 30% din numărul angajaţilor unităţii. În caz contrar la negocieri participă numai reprezentanţii angajaţilor. Dacă există sindicat neafiliat la o federaţie reprezentativă sau nu există niciun sindicat, negocierea se face numai de către reprezentanţii salariaţilor.
Contractele colective de muncă încheiate la orice nivel, nu pot fi semnate decât de reprezentaţii mandataţi ai părţilor care au negociat.
Contractele colective de muncă în sectorul bugetar se negociază, în condiţiile legii, după aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici, în limitele şi în condiţiile stabilite prin bugete.
Notare
Comentarii
In momentul de fata nu sunt comentarii. Fiti primul care trimite unul!
Apasati aici pentru a trimite un comentariu
Citeste si...
INS: costul orar al forţei de muncă a scăzut cu 2,78 la sută în trimestrul al doilea 2010 Bucureşti, 3 sep /Agerpres/ - Costul orar al forţei de muncă a scăzut în T2 2010 cu 0,31 la sută faţă de trimestrul precedent şi cu 2,78 la sută (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) faţă de acelaşi trimestru al anului anterior, informează Institutul Naţional de Statistică (INS) într-un...
Ministerul Sănătăţii a agreat conţinutul Contractului Colectiv de Muncă Ministerul Sănătăţii a agreat conţinutul Contractului Colectiv de Muncă la nivel de grup de unităţi al Ministerului Sănătăţii şi unităţilor din subordine, informează un comunicat de presă remis vineri AGERPRES.
Ministrul Liviu Marian Pop mediază conflictul de muncă de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila Ministrul delegat pentru Dialog Social, Liviu Marian Pop, s-a aflat vineri la Brăila pentru a media conflictul de muncă deschis de Sindicatul Judeţean Sanitas la Spitalul Judeţean de Urgenţă ca urmare a faptului că părţile nu au ajuns la o înţelegere privind încheierea contractului colectiv de muncă...
Dumitru Costin:Codul Muncii şi Legea dialogului social au creat 200.000 de locuri de muncă plătite cu salariul minim Modificarea Codului muncii şi eliminarea contractului colectiv de muncă la nivel naţional au generat, în cursul anului trecut, un supliment de 200.000 de locuri de muncă remunerate cu salariul minim pe economie, ceea ce implică necesitatea modificării în regim de urgenţă a Codului, dar şi a Legii dialogului...
Ministerul Muncii intenţionează să recupereze beneficii de asistenţă socială plătite necuvenit în sumă de 30,75 milioane lei Ministerul Muncii a iniţiat un proiect de Ordonanţă de Urgenţă în vederea recuperării sumei de 30,75 milioane lei, reprezentând beneficii de asistenţă socială plătite necuvenit, fără ca acestora să le fie aplicate dobânzi şi penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere.
Previziuni economice Actualitatea economică internă şi externă în date: