CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

VELOSULIN
 
Denumire VELOSULIN
Descriere Tratamentul diabetului zaharat.
Denumire comuna internationala INSULINE UMANE
Actiune terapeutica INSULINE SI ANALOGI CU ACTIUNE RAPIDA
Prescriptie S - Medicamente si produse medicamentoase care se utilizeaza numai in spatii cu destinatie speciala (spitale, dispensare medicale etc.)
Forma farmaceutica Solutie injectabila
Concentratia 100UI/ml
Ambalaj Cutie x 10 flac. x 10 ml sol. inj.
Valabilitate ambalaj 30 luni
Volum ambalaj 10 ml
Cod ATC A10AB01
Firma - Tara producatoare NOVO NORDISK A/S - DANEMARCA
Autorizatie de punere pe piata NOVO NORDISK A/S - DANEMARCA

Ai un comentariu sau o intrebare despre VELOSULIN ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:Prospect si alte informatii despre VELOSULIN, solutie injectabila       

ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIAL� A MEDICAMENTULUI

Velosulin 100 UI/ml solu�ie injectabil� sau perfuzabil� în flacon

2. COMPOZI�IA CALITATIV��I CANTITATIV�

Insulin� uman�, ADNr (ob�inut� prin tehnologie ADN recombinant pe Saccharomyces cerevisiae).

1 ml solu�ie injectabil� con�ine insulin� uman� 100 UI. 1 flacon con�ine 10 ml echivalent cu 1000 UI. O UI (Unitate Interna�ional�) corespunde la 0,035 mg insulin� uman� anhidr�. Pentru lista tuturor excipien�ilor, vezi pct. 6.1 Lista excipien�ilor.

3. FORMA FARMACEUTIC�

Solu�ie injectabil� sau perfuzabil� în flacon. Solu�ie apoas�, limpede �i incolor�.

4. DATE CLINICE

4.1 Indica�ii terapeutice

Tratamentul diabetului zaharat.

4.2 Doze �i mod de administrare

Aceast� insulin� solubil� tamponat� cu fosfat este destinat� pentru administrarea subcutanat� continu� (PCSI) în pompe de insulin� externe.

Velosulin este o insulin� cu ac�iune rapid��i se poate utiliza în asociere cu insuline cu ac�iune prelungit�. Pentru incompatibilit��i vezi pct. 6.2.

DozaDozajul este individual �i stabilit de medic în concordan�� cu necesit��ile pacientului. În mod obi�nuit, 40-60% din doza zilnic� este administrat� în rat� bazal� continu��i diferen�a de 4060% este administrat� în bolusuri împ�r�ite între cele trei mese principale. j

În general, când pacien�ii sunt transfera�i de pe tratament injectabil pe tratament perfuzabil, se poate recomanda reducerea dozajului prin ini�ierea pacientului la 90% din doza zilnic� anterioar� cu 40% ca rat� bazal��i 50% ca bolusuri împ�r�ite între cele trei mese principale.

Dozajul este individual �i stabilit în concordan�� cu necesit��ile pacientului. Necesarul individual zilnic de insulin� este cuprins, de regul�, între 0,3 �i 1,0 UI/kg �i zi �i poate fi mai mare la pacien�ii insulinorezisten�i (de exemplu în perioada pubert��ii sau datorit� obezit��ii) sau mai mic la pacien�ii cu produc�ie de insulin� endogen� rezidual�.

La pacien�ii cu diabet zaharat, optimizarea controlului glicemic întârzie debutul complica�iilor diabetice tardive. De aceea, se recomand� monitorizarea atent� a glicemiei.

O injectare sau o perfuzie trebuie urmate în decurs de 30 minute de o mas� sau de o gustare care con�ine carbohidra�i.

Ajustarea dozei De obicei, afec�iunile concomitente, în special infec�iile �i st�rile febrile, cresc necesarul de insulin� al pacien�ilor.

Insuficien�a renal� sau hepatic� poate reduce necesarul de insulin� al pacien�ilor.

De asemenea, ajustarea dozei poate fi necesar� dac� pacien�ii î�i intensific� activitatea fizic� sau î�i modific� dieta obi�nuit�. Ajustarea dozei poate fi necesar� când un pacient este transferat de pe un preparat insulinic pe un altul (vezi pct. 4.4).

AdministrarPentru administrare subcutanat� sau intravenoas�. e

Perfuzie cu insulin� (PCSI): Perfuzia continu� subcutanat� cu insulin� (PCSI) în pompe externe pentru perfuzia de insulin� se administreaz�, de obicei, în peretele abdominal. Velosulin nu trebuie amestecat niciodat� cu alt tip de insulin� când este utilizat în pompele de insulin�.

Pacien�ii care utilizeaz� pompe de insulin� trebuie instrui�i corespunz�tor privind utilizarea pompei �i ac�iunile necesare ce trebuie întreprinse în caz de îmboln�vire, hipoglicemie, hiperglicemie sau defec�iune a pompei. Pacientul trebuie s� citeasc��i s� urmeze instruc�iunile care înso�esc pompa de insulin��i s� utilizeze rezervorul �i cateterul corect pentru pomp� (vezi pct. 6.6). Setul de perfuzie trebuie schimbat la fiecare 48 de ore utilizând tehnica aseptic� la introducerea setului. La umplerea unei noi seringi nu trebuie l�sate bule mari de aer, atât în sering�, cât �i în cateter. Pacientul trebuie s� urmeze instruc�iunile medicului despre rata de perfuzie bazal��i bolusurile ce trebuie administrate la momentul meselor.

Pentru a beneficia de perfuzia de insulin��i pentru a detecta posibilele disfunc�ionalit��i ale pompei, trebuie s� v� verifica�i cu regularitate glicemia. În eventualitatea unui episod hipoglicemic, perfuzia de insulin� trebuie întrerupt�, pân� la rezolvarea episodului. Dac� se constat� în mod repetat valori sc�zute ale glicemiei, pacientul trebuie s� anun�e personalul medical de specialitate, iar nevoia de a reduce sau întrerupe administrarea insulinei trebuie luat� în considerare. O defec�iune a pompei sau o obstruc�ie a setului de perfuzie poate avea ca rezultat o cre�tere rapid� a glicemiei. Dac� pacien�ul suspecteaz� o întrerupere a fluxului de insulin�, acesta trebuie s� anun�e personalul medical de specialitate.

Pacien�ii care î�i administreaz� Velosulin prin PCSI trebuie s� aib� seringi de insulin� la îndemân� ca alternativ�, în caz de urgen�� sau a unei eventuale întreruperi sau defec�iuni ale pompei, pentru ca insulina s� poat� fi administrat� prin injectare subcutanat�.

Injectarea insulineiAdministrarea Velosulin este de asemenea posibil� prin injectare subcutanat� sau intravenoas�. Velosulin poate fi administrat intravenos, dar numai de c�tre personal medical calificat. :

Velosulin se administreaz� subcutanat în peretele abdominal; de asemenea, se poate administra în coaps�, regiunea fesier� sau deltoidian�.

Injectarea subcutanat� în peretele abdominal asigur� o absorb�ie mai rapid� decât din alte locuri de injectare.

Injectarea într-un pliu cutanat reduce riscul inject�rii intramusculare accidentale.

Acul trebuie �inut sub piele cel pu�in 6 secunde pentru a fi siguri c� întreaga doz� este injectat�. Pentru a evita lipodistrofia, locurile de injectare trebuie schimbate prin rota�ie în cadrul aceleia�i regiuni anatomice.

Flacoanele de Velosulin sunt destinate utiliz�rii împreun� cu seringile de administrare a insulinei, cu scal� de unit��i corespunz�toare. Când dou� tipuri de insulin� se amestec�, se introduce în sering� insulina cu ac�iune rapid�, apoi insulina cu ac�iune prelungit�.

Velosulin este înso�it de prospectul pentru pacient care con�ine instruc�iuni detaliate pentru folosire, care trebuie urmate.

4.3 Contraindica�ii

Hipersensibilitate la substan�a activ� sau la oricare dintre excipien�i (vezi pct. 6.1). Hipoglicemie

4.4 Aten�ion�ri �i precau�ii speciale pentru utilizare

Folosirea unor doze inadecvate sau întreruperea tratamentului, în special în diabetul zaharat de tip 1, poate duce la hiperglicemie. De obicei, primele simptome de hiperglicemie apar treptat, pe parcursul câtorva ore sau zile. Ele includ sete, poliurie, grea��, v�rs�turi, somnolen��, tegumente uscate �i eritematoase, xerostomie, pierderea apetitului �i respira�ie cu miros de aceton�. În diabetul zaharat de tip 1, evenimentele hiperglicemice netratate duc eventual la cetoacidoz� diabetic�, poten�ial letal�.

Datorit� absen�ei insulinei cu ac�iune prelungit�, pacien�ii care i�i administreaz� PCSI utilizând pompe de insulin�, prezint� riscul de a manifesta rapid cetoacidoz� în cazul unei întreruperi prelungite a perfuziei continue subcutanate cu insulin�.

Dac� doza de insulin� este prea mare fa�� de necesar poate s� apar� hipoglicemia (vezi pct 4.8 �i 4.9). Omiterea unei mese sau un exerci�iu fizic intens, neplanificat poate s� conduc� la hipoglicemie. Pacien�ii la care controlul glicemiei este net îmbun�t��it, de exemplu prin tratament intensiv cu insulin�, pot prezenta o modificare a simptomelor de avertizare obi�nuite �i trebuie sf�tui�i în acest sens. De obicei, la pacien�ii cu diabet zaharat care a debutat cu mult timp în urm�, simptomele de avertizare pot s� dispar�.

Trecerea unui pacient pe o alt� marc� sau alt tip de insulin� trebuie f�cut� numai sub supraveghere medical� strict�. Schimb�rile survenite în concentra�ie, marc� (produc�tor), tip (insulin� cu ac�iune rapid�, cu ac�iune intermediar�, cu ac�iune prelungit�, etc.), specie (animal�, uman� sau analog de insulin�) �i/sau metod� de fabrica�ie (tehnologie ADN recombinant fa�� de insulina de origine animal�) pot duce la necesitatea modific�rii dozei. Dac� este necesar� modificarea dozei când pacien�ii sunt transfera�i pe Velosulin, aceasta se poate face de la prima doz� sau în timpul primelor s�pt�mâni sau luni de tratament.

Ca în orice tratament cu insulin�, pot ap�rea reac�ii la locul de injectare, care includ: durere, prurit, urticarie, tumefac�ie �i inflama�ie. Schimbarea continu� prin rota�ie a locurilor de injectare în cadrul aceleia�i regiuni anatomice poate ajuta la reducerea sau prevenirea acestor reac�ii. De regul�, aceste reac�ii dispar pe parcursul câtorva zile, pân� la câteva s�pt�mâni. În cazuri rare, reac�iile la locul de injectare pot necesita întreruperea administr�rii Velosulin.

Câ�iva pacien�i care au avut reac�ii hipoglicemice dup� ce au fost transfera�i de pe insulin� de origine animal� pe insulin� uman� au raportat simptome precoce de avertizare a hipoglicemiei mai pu�in pronun�ate sau diferite fa�� de cele avute sub tratamentul cu insulin� de origine animal�.

Înainte de o c�l�torie în zone cu diferen�e de fus orar, pacientul trebuie sf�tuit s� se adreseze unui medic, deoarece, aceasta presupune administrarea insulinei �i a meselor la alte ore.

Pacien�ii care utilizeaz� PCSI sunt mai expu�i la infec�ii la locul de perfuzare. Infec�iile pot fi minimalizate atât prin acordarea unei aten�ii deosebite igienei personale a mâinilor �i a locului de perfuzare, cât �i prin schimbarea frecvent� a cateterului (durata utiliz�rii: maximum 2 zile).

Velosulin con�ine metacrezol, care poate determina reac�ii alergice.

4.5 Interac�iuni cu alte medicamente �i alte forme de interac�iune

Se cunoa�te faptul c� unele medicamente interac�ioneaz� cu metabolismul glucozei. De aceea, medicul trebuie s� ia în considerare posibilele interac�iuni medicamentoase �i s� întrebe întotdeauna pacientul despre oricare medicament pe care îl utilizeaz�.

Urm�toarele substan�e pot reduce necesarul de insulin�:

Antidiabetice orale (AO), inhibitori ai monoaminooxidazei (IMAO), blocante beta-adrenergice neselective, inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei (IECA), salicila�i, alcool etilic, steroizi anabolizan�i �i sulfonamide.

Urm�toarele substan�e pot cre�te necesarul de insulin�:

Contraceptive orale, tiazide, glucocorticoizi, hormoni tiroidieni �i simpatomimetice beta-adrenergice, hormon de cre�tere �i danazol.

Blocantele beta-adrenergice pot masca simptomele hipoglicemiei �i pot întârzia revenirea din starea de hipoglicemie.

Octreotidul/lanreotidul poate atât reduce cât �i cre�te necesarul de insulin�.

Alcoolul etilic poate intensifica �i prelungi efectul hipoglicemiant al insulinei.

4.6 Sarcina �i al�ptarea

Nu exist� nici o restric�ie legat� de tratamentul cu insulin� al diabetului zaharat în timpul sarcinii, deoarece insulina nu traverseaz� bariera feto-placentar�.

Atât hipoglicemia, cât �i hiperglicemia care apar în condi�ii de control inadecvat al terapiei diabetului zaharat cresc riscurile de malforma�ii congenitale �i deces intrauterin. De aceea, se recomand� supravegherea atent� a pacientelor cu diabet zaharat atât în timpul sarcinii, cât �i în perioada de concep�ie. Necesarul de insulin� scade, de obicei, în timpul primului trimestru de sarcin��i cre�te în al doilea �i al treilea trimestru. Dup� na�tere, necesarul de insulin� revine rapid la valorile anterioare perioadei de sarcin�.

Tratamentul cu insulin� al mamei care al�pteaz� nu prezint� riscuri pentru sugar. Totu�i, poate fi necesar� o ajustare a dozei de Velosulin.

4.7 Efecte asupra capacit��ii de a conduce vehicule �i de a folosi utilaje

Capacitatea de concentrare �i de reac�ie a pacientului poate fi afectat� ca urmare a hipoglicemiei. Aceasta poate constitui un risc în situa�iile în care aceste capacit��i au o importan�� special� (de exemplu conducerea vehiculelor sau folosirea utilajelor).

Pacien�ii trebuie sf�tui�i s� ia m�suri de precau�ie pentru a evita hipoglicemia în timpul conducerii de vehicule. Acest lucru este important mai ales pentru cei care au simptome de avertizare a hipoglicemiei absente sau de intensitate mic� sau care au episoade frecvente de hipoglicemie. În aceste circumstan�e, recomandarea privind conducerea vehiculelor sau folosirea utilajelor trebuie reconsiderat�.

4.8 Reac�ii adverse

Ca �i în cazul altor preparate de insulin�, în general, hipoglicemia este cea mai frecvent întâlnit� reac�ie advers�. Poate surveni dac� doza de insulin� este prea mare comparativ cu necesarul individual de insulin�. Din studiile clinice efectuate �i din experien�a acumulat� ulterior punerii pe pia�� a medicamentului reiese c� frecven�a de apari�ie a acestei reac�ii adverse variaz� în cadrul popula�iei de pacien�i �i în func�ie de regimurile de dozaj utilizate, de aceea nu poate fi prezentat� o frecven�� specific�. Hipoglicemia sever� poate duce la pierderea con�tien�ei �i/sau la convulsii �i poate avea ca rezultat afectarea temporar� sau permanent� a func�iei cerebrale sau chiar moartea.

Frecven�a reac�iilor adverse din studii clinice, considerate ca având leg�tur� cu insulina uman� cu ac�iune rapid�, Actrapid, este prezentat� mai jos. Frecven�a este definit� astfel: mai pu�in frecvente (�1/1000 �i < 1/100). Cazuri spontane izolate sunt prezentate ca foarte rare, definite ca < 1/10000, , inclusiv raport�ri izolate. În cadrul fiec�rei grupe de frecven��, reac�iile adverse sunt prezentate în ordinea descresc�toare a gravit��ii.

Tulbur�ri ale sistemului nervos Mai pu�in frecvente – neuropatie periferic� Controlul glicemic îmbun�t��it rapid poate fi asociat cu o afec�iune denumit� „neuropatie acut� dureroas�”, care este, de obicei, reversibil�.

Tulbur�ri oculare Mai pu�in frecvente – tulbur�ri de refrac�ie Anomalii de refrac�ie pot s� apar� la ini�ierea tratamentului cu insulin�. De regul�, aceste simptome sunt tranzitorii.

Foarte rare – retinopatie diabetic� Controlul glicemic îmbun�t��it pe termen lung scade riscul progresiei retinopatiei diabetice. Totu�i, intensificarea terapiei insulinice cu îmbun�t��irea rapid� a controlului glicemic poate fi asociat� cu agravarea temporar� a retinopatiei diabetice.

Afec�iuni cutanate �i ale �esutului subcutanat Mai pu�in frecvente – lipodistrofie Lipodistrofia poate s� apar� la locul inject�rii ca o consecin�� a omiterii rot�rii locului de injectare în cadrul aceleia�i regiuni anatomice.

Tulbur�ri generale �i la nivelul locului de administrare Mai pu�in frecvente – reac�ii la locul inject�rii În timpul tratamentului cu insulin� pot s� apar� reac�ii la locul inject�rii (ro�ea��, tumefac�ie, prurit, durere �i hematom la locul inject�rii). Obi�nuit, aceste reac�ii sunt tranzitorii �i dispar pe parcursul tratamentului.

Mai pu�in frecvente – edem La ini�ierea terapiei insulinice pot s� apar� edeme. Obi�nuit, aceste simptome sunt tranzitorii.

Tulbur�ri ale sistemului imunitar Mai pu�in frecvente – urticarie, erup�ii cutanate tranzitorii Foarte rare – reac�ii anafilactice

Simptomele hipersensibilit��ii generalizate pot include erup�ii cutanate generalizate, prurit, transpira�ii, tulbur�ri gastro-intestinale, edem angioneurotic, dificult��i de respira�ie, palpita�ii, sc�derea tensiunii arteriale �i le�in/pierderea con�tien�ei. Reac�iile de hipersensibilitate generalizat� pot pune via�a în pericol.

4.9 Supradozaj

Un supradozaj specific cu insulin� nu poate fi definit. Totu�i, hipoglicemia se poate dezvolta pe parcursul unor etape secven�iale:

 • Episoadele hipoglicemice u�oare pot fi tratate prin administrarea oral� de glucoz� sau produse care con�in zah�r. De aceea, se recomand� ca pacien�ii cu diabet zaharat s� aib� întotdeauna asupra lor buc��ele de zah�r, dulciuri, biscui�i sau suc de fructe cu zah�r.
 • Episoadele hipoglicemice severe, când pacientul devine incon�tient, pot fi tratate fie prin administrarea intramuscular� sau subcutanat� de glucagon (0,5-1 mg) de c�tre o persoan� instruit� adecvat, fie prin administrarea intravenoas� de glucoz� de c�tre personal medical. De asemenea, dac� pacientul nu r�spunde la glucagon în decurs de 10-15 minute trebuie administrat� glucoz� intravenos. Dup� rec�p�tarea con�tien�ei, pentru a preveni rec�derile este recomandat� administrarea oral� de carbohidra�i.

5. PROPRIET��I FARMACOLOGICE

5.1 Propriet��i farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutic�: insulin� (uman�) �i analogi injectabili cu ac�iune rapid�. Cod ATC: A10AB01.

Efectul insulinei de sc�dere a glicemiei se datoreaz� facilit�rii p�trunderii glucozei în celule prin legarea insulinei de receptorii de pe celulele musculare �i adipoase, precum �i inhib�rii simultane a form�rii glucozei în ficat. Un studiu clinic efectuat într-o singur� unitate de terapie intensiv� unde se trateaz� hiperglicemia (glicemie peste 10 mmol/l) la 204 pacien�i cu diabet zaharat �i 1344 pacien�i f�r� diabet zaharat la care s-au efectuat interven�ii chirurgicale majore, a eviden�iat c� glicemia normal� (4,4-6,1 mmol/l) indus� prin administrarea intravenoas� de Actrapid a redus mortalitatea cu 42% (8% fa�� de 4,6%).

Velosulin este o insulin� cu ac�iune rapid�. Prin administrare în bolus, debutul ac�iunii apare în ½ or�, atinge un efect maxim în 1,5-3,5 ore �i are

o durat� de aproximativ 7-8 ore.

5.2 Propriet��i farmacocinetice

Insulina are un timp de înjum�t��ire plasmatic� de câteva minute. Ca urmare, profilul ac�iunii în timp al unui preparat insulinic este determinat numai de caracteristicile sale de absorb�ie.

Acest proces este influen�at de mai mul�i factori (de exemplu doza de insulin�, calea �i locul administr�rii, grosimea stratului adipos subcutanat, tipul diabetului zaharat). De aceea, farmacocinetica preparatelor de insulin� prezint� varia�ii intra-�i interindividuale semnificative.

Perfuzia continu� subcutanat� elimin� unele dintre varia�iile/fluctua�iile inerente tratamentului injectabil. Absorb�ia relativ rapid� a insulinei solubile asigur� o distribu�ie constant� a acesteia în sânge de la nivelul rezervorului relative mic de sub piele.

Absorb�ie Concentra�ia plasmatic� maxim� este atins� în 1,5-2,5 ore de la administrarea subcutanat�.

Distribu�ie Nu s-a observat formarea de leg�turi puternice cu proteinele plasmatice, cu excep�ia anticorpilor insulinici circulan�i (dac� sunt prezen�i).

Metabolism S-a raportat c� insulina uman� este degradat� de insulin-proteaz� sau enzime de degradare a insulinei �i posibil de izomeraza protein-disulfit. A fost propus pentru molecula de insulin� uman� un num�r de locuri de clivaj (hidroliz�); nici unul dintre metaboli�ii forma�i în urma hidrolizei nu sunt activi.

Eliminare Timpul de înjum�t��ire plasmatic� prin eliminare este determinat de viteza absorb�iei din �esutul subcutanat. De aceea, timpul de înjum�t��ire plasmatic� prin eliminare (t1/2) este o m�sur� a absorb�iei mai mult decât eliminarea per se a insulinei din plasm� (în sânge insulina are un t1/2 de câteva minute). Studiile au eviden�iat un t1/2 de aproximativ 2-5 ore.

Copii �i adolescen�i Profilul farmacocinetic a fost studiat la un num�r mic (n=18) de copii cu diabet zaharat (vârsta cuprins� între 6-12 ani) �i adolescen�i (vârsta cuprins� între 13-17 ani), utilizând o alt� insulin� uman� cu ac�iune rapid� (Actrapid). Datele sunt limitate, dar au sugerat c� profilul farmacocinetic la copii �i adolescen�i poate fi similar cu cel al adul�ilor. Totu�i, au fost înregistrate diferen�e ale Cmax între grupele de vârst�, ceea ce subliniaz� importan�a stabilirii individuale a dozei insulinei umane.

5.3 Date preclinice de siguran��

Datele non-clinice nu au eviden�iat nici un risc special pentru om pe baza studiilor conven�ionale farmacologice privind evaluarea siguran�ei, toxicitatea dup� doze repetate, genotoxicitatea, carcinogenitatea, toxicitatea asupra func�iei de reproducere.

6. PROPRIET��I FARMACEUTICE

6.1 Lista excipien�ilor

Clorur� de zinc Glicerol Metacrezol Fosfat disodic dihidrat Hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului) Acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului) Ap� pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilit��i

Preparatele de insulin� pot fi ad�ugate numai acelor compu�i cu care se �tie c� sunt compatibile. Medicamentele ad�ugate la solu�ia de insulin� pot produce degradarea acesteia, de exemplu, dac� con�in tioli sau sulfi�i.

În ceea ce prive�te compatibilitatea cu pompe de perfuzie cu insulin�, rezervoare, catetere �i ace, se va consulta sec�iunea 6.6.

6.3 Perioada de valabilitate

30 de luni când este p�strat între 2°C - 8°C.

6 s�pt�mâni când este utilizat sau p�strat la temperatura camerei (sub 25°C). Dup� prima utilizare a perfuziei, solu�ia de insulin� poate fi p�strat� în rezervorul pompei timp de �ase zile, la temperaturi de pâna la 37°C (lâng� corp).

6.4 Precau�ii speciale pentru p�strare

Înainte de utilizare: a se p�stra la frigider (2°C - 8°C). Nu le p�stra�i în congelator sau prea aproape de congelator sau de elementul de r�cire. A nu se congela.

În timpul utiliz�rii: a nu se p�stra la frigider. A nu se p�stra la temperaturi peste 25°C. Dup� prima utilizare a perfuziei: solu�ia de insulin� poate fi p�strat� în rezervorul pompei la temperaturi de pân� la 37°C. (lâng� corp).

A se p�stra flaconul în cutie pentru a fi protejat de lumin�. A se proteja de lumin��i c�ldur� excesiv�.

6.5 Natura �i con�inutul ambalajului

Flacon din sticl� tip I a 10 ml, închis cu un dop din cauciuc bromobutilic/poliizoprenic �i etan�at cu capac protector. M�rimea ambalajului: 1 �i 5 flacoane a câte 10 ml �i ambalaj multiplu cu 5 cutii cu câte 1 flacon a 10 ml. Este posibil ca nu toate m�rimile de ambalaj s� fie comercializate.

6.6 Precau�ii speciale pentru eliminarea reziduurilor �i alte instruc�iuni de manipulare

Dup� amestecarea Velosulin cu lichidele de perfuzie, o cantitate de insulin� care nu poate fi apreciat� va fi adsorbit� pe materialul de perfuzie. De aceea, se recomand� monitorizarea glicemiei pacientului în timpul perfuziei.

Când se administreaz� prin PCSI, nu se va ad�uga nici un alt medicament sau insulin� în rezervorul pompei de perfuzie cu Velosulin .

Când este necesar� asocierea cu o insulin� cu ac�iune prelungit�, Velosulin se va amesteca doar cu insulin� izofan sau cu insuline preamestecate. Velosulin nu trebuie amestecat cu suspensii de insulin� cu zinc, întrucât tamponul fosfat poate interac�iona cu ionii de zinc din suspensie, modificând profilul de ac�iune al insulinei într-un mod imprevizibil.

Preparatele de insulin� care au fost congelate nu mai trebuie folosite. Solu�iile de insulin� care nu sunt limpezi �i incolore nu trebuie utilizate.

Perfuzia cu insulin� (PCSI):

Se vor utiliza doar seringi din polietilen�, polipropilen� sau sticl�. Se vor utiliza doar catetere al c�ror material care intr� în contact cu insulina este din polietilen� sau polipropilen�. Se vor utiliza doar ace acoperite cu teflon sau din o�el inoxidabil.

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglement�rile locale.

7. DE�IN�TORUL AUTORIZA�IEI DE PUNERE PE PIA��

Novo Nordisk A/S Novo Allé DK-2880 Bagsværd Danemarca

8. NUM�RUL(ELE) AUTORIZA�IEI DE PUNERE PE PIA��

EU/1/02/232/001-003

9. DATA PRIMEI AUTORIZ�RI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZA�IEI

Data primei autoriz�ri: 07 octombrie 2002 Data ultimei reînnoiri: 18 septembrie 2007

DATA REVIZUIRII TEXTULUI

ANEXA II

A. PRODUC�TORUL SUBSTAN�EI BIOLOGIC ACTIVE �I DE�IN�TORII AUTORIZA�IEI DE FABRICA�IE RESPONSABILI PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDI�IILE EMITERII AUTORIZA�IEI DE PUNERE PE PIA��

A. PRODUC�TORUL SUBSTAN�EI BIOLOGIC ACTIVE �I DE�IN�TORII AUTORIZA�IEI DE FABRICA�IE RESPONSABILI PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele �i adresa produc�torului substan�ei biologic active

Novo Nordisk A/S Novo Nordisk A/S Novo Allé Hallas Allé DK-2880 Bagsværd DK-4400 Kalundborg Danemarca Danemarca

Numele �i adresa produc�torilor responsabili pentru eliberarea seriei

Novo Nordisk A/S Novo Allé DK-2880 Bagsværd Danemarca

B. CONDI�IILE EMITERII AUTORIZA�IEI DE PUNERE PE PIA��

• CONDI�II SAU RESTRIC�II PRIVIND FURNIZAREA �I UTILIZAREA IMPUSE DE�IN�TORULUI AUTORIZA�IEI DE PUNERE PE PIA��

Medicament cu eliberare pe baz� de prescrip�ie medical�.

• CONDI�II SAU RESTRIC�II CU PRIVIRE LA SIGURAN�A �I EFICACITATEA UTILIZ�RII MEDICAMENTULUI

Nu este cazul.

ANEXA III ETICHETAREA �I PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMA�II CARE TREBUIE S� APAR� PE AMBALAJUL SECUNDAR �I PE AMBALAJUL PRIMAR

CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIAL� A MEDICAMENTULUI

Velosulin 100 UI/ml solu�ie injectabil� sau perfuzabil� în flacon Insulin� uman� (ADNr)

2. DECLARAREA SUBSTAN�EI ACTIVE

1 ml solu�ie con�ine 100 UI (3,5 mg) insulin� uman� (ADNr)

3. LISTA EXCIPIEN�ILOR

clorur� de zinc, glicerol, metacrezol, fosfat disodic dihidrat, hidroxid de sodiu, acid clorhidric �i ap� pentru preparate injectabile

4. FORMA FARMACEUTIC��I CON�INUTUL

Solu�ie injectabil� sau perfuzabil� 1 x 10 ml 5 x 10 ml

5. MODUL �I CALEA(C�ILE) DE ADMINISTRARE

Subcutanat� sau intravenoas� A se citi prospectul înainte de utilizare

6. ATEN�IONARE SPECIAL� PRIVIND FAPTUL C� MEDICAMENTUL NU TREBUIE P�STRAT LA ÎNDEMÂNA �I VEDEREA COPIILOR

A nu se l�sa la îndemâna �i vederea copiilor

 1. ALT�(E) ATEN�IONARE(�RI) SPECIAL�(E), DAC� ESTE(SUNT) NECESAR�(E)
 2. DATA DE EXPIRARE

EXP/ În timpul utiliz�rii: a se utiliza în decurs de 6 s�pt�mâni

15

9. CONDI�II SPECIALE DE P�STRARE

A se p�stra la frigider (2°C - 8°C) A nu se congela A se �ine flaconul în cutie pentru a fi protejat de lumin� În timpul utiliz�rii: a nu se p�stra la frigider sau la temperaturi peste 25°C Poate fi �inut în pompa de insulin� la temperaturi de peste 37°C timp de 6 zile

 1. PRECAU�II SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DAC� ESTE CAZUL
 2. NUMELE �I ADRESA DE�IN�TORULUI AUTORIZA�IEI DE PUNERE PE PIA��

Novo Nordisk A/S Novo Allé DK-2880 Bagsværd Danemarca

12. NUM�RUL(ELE) AUTORIZA�IEI DE PUNERE PE PIA��

EU/1/02/232/001 1 x 10 ml EU/1/02/232/002 5 x 10 ml

13. SERIA DE FABRICA�IE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERAL� PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe baz� de prescrip�ie medical�

 1. INSTRUC�IUNI DE UTILIZARE
 2. INFORMA�II ÎN BRAILLE

Velosulin

MINIMUM DE INFORMA�II CARE TREBUIE S� APAR� PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETA DE FLACON

1. DENUMIREA COMERCIAL� A MEDICAMENTULUI �I CALEA(C�ILE) DE ADMINISTRARE

Velosulin 100 UI/ml solu�ie injectabil� sau perfuzabil� Insulin� uman� (ADNr) Administrare s.c., i.v.

 1. MODUL DE ADMINISTRARE
 2. DATA DE EXPIRARE

EXP/

4. SERIA DE FABRICA�IE

Serie:

5. CON�INUTUL PE MAS�, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZ�

10 ml

7. ALTE INFORMA�II

Novo Nordisk A/S

INFORMA�II CARE TREBUIE S� APAR� PE AMBALAJUL SECUNDAR �I PE AMBALAJUL PRIMAR

CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIAL� A MEDICAMENTULUI

Velosulin 100 UI/ml solu�ie injectabil� sau perfuzabil� în flacon Insulin� uman� (ADNr)

2. DECLARAREA SUBSTAN�EI ACTIVE

1 ml solu�ie con�ine 100 UI (3,5 mg) insulin� uman�, ADNr

3. LISTA EXCIPIEN�ILOR

clorur� de zinc, glicerol, metacrezol, fosfat disodic dihidrat, hidroxid de sodiu, acid clorhidric �i ap� pentru preparate injectabile

4. FORMA FARMACEUTIC��I CON�INUTUL

Solu�ie injectabil� sau perfuzabil� 1 x 10 ml Aceast� form� de ambalare este parte integrant� dintr-un ambalaj multiplu �i nu se comercializeaz� separat

5. MODUL �I CALEA(C�ILE) DE ADMINISTRARE

Subcutanat� sau intravenoas� A se citi prospectul înainte de utilizare

6. ATEN�IONARE SPECIAL� PRIVIND FAPTUL C� MEDICAMENTUL NU TREBUIE P�STRAT LA ÎNDEMÂNA �I VEDEREA COPIILOR

A nu se l�sa la îndemâna �i vederea copiilor

 1. ALT�(E) ATEN�IONARE(�RI) SPECIAL�(E), DAC� ESTE(SUNT) NECESAR�(E)
 2. DATA DE EXPIRARE

EXP/ În timpul utiliz�rii: a se utiliza în decurs de 6 s�pt�mâni

18

9. CONDI�II SPECIALE DE P�STRARE

A se p�stra la frigider (2°C - 8°C) A nu se congela A se �ine flaconul în cutie pentru a fi protejat de lumin� În timpul utiliz�rii: a nu se p�stra la frigider sau la temperaturi peste 25°C Poate fi �inut în pompa de insulin� la temperaturi de peste 37°C timp de 6 zile

 1. PRECAU�II SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DAC� ESTE CAZUL
 2. NUMELE �I ADRESA DE�IN�TORULUI AUTORIZA�IEI DE PUNERE PE PIA��

Novo Nordisk A/S Novo Allé DK-2880 Bagsværd Danemarca

12. NUM�RUL(ELE) AUTORIZA�IEI DE PUNERE PE PIA��

EU/1/02/232/003

13. SERIA DE FABRICA�IE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERAL� PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe baz� de prescrip�ie medical�

 1. INSTRUC�IUNI DE UTILIZARE
 2. INFORMA�II ÎN BRAILLE

Velosulin

INFORMA�II CARE TREBUIE S� APAR� PE AMBALAJ ETICHETA COLECTIV� A AMBALAJELOR MULTIPLE

1. DENUMIREA COMERCIAL� A MEDICAMENTULUI

Velosulin 100 UI/ml solu�ie injectabil� sau perfuzabil� în flacon Insulin� uman� (ADNr)

2. DECLARAREA SUBSTAN�EI ACTIVE

1 ml solu�ie con�ine 100 UI (3,5 mg) insulin� uman�, ADNr

3. LISTA EXCIPIEN�ILOR

clorur� de zinc, glicerol, metacrezol, fosfat disodic dihidrat, hidroxid de sodiu, acid clorhidric �i ap� pentru preparate injectabile

4. FORMA FARMACEUTIC��I CON�INUTUL

Solu�ie injectabil� sau perfuzabil� 5 x (1 x 10 ml) Aceast� form� de ambalare este parte integrant� dintr-un ambalaj multiplu �i nu se comercializeaz� separat

5. MODUL �I CALEA(C�ILE) DE ADMINISTRARE

Subcutanat� sau intravenoas� A se citi prospectul înainte de utilizare

6. ATEN�IONARE SPECIAL� PRIVIND FAPTUL C� MEDICAMENTUL NU TREBUIE P�STRAT LA ÎNDEMÂNA �I VEDEREA COPIILOR

A nu se l�sa la îndemâna �i vederea copiilor

 1. ALT�(E) ATEN�IONARE(�RI) SPECIAL�(E), DAC� ESTE(SUNT) NECESAR�(E)
 2. DATA DE EXPIRARE

EXP/ În timpul utiliz�rii: a se utiliza în decurs de 6 s�pt�mâni

9. CONDI�II SPECIALE DE P�STRARE

A se p�stra la frigider (2°C - 8°C) A nu se congela A se �ine flaconul în cutie pentru a fi protejat de lumin� În timpul utiliz�rii: a nu se p�stra la frigider sau la temperaturi peste 25°C Poate fi �inut în pompa de insulin� la temperaturi de peste 37°C timp de 6 zile

 1. PRECAU�II SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DAC� ESTE CAZUL
 2. NUMELE �I ADRESA DE�IN�TORULUI AUTORIZA�IEI DE PUNERE PE PIA��

Novo Nordisk A/S Novo Allé DK-2880 Bagsværd Danemarca

12. NUM�RUL(ELE) AUTORIZA�IEI DE PUNERE PE PIA��

EU/1/02/232/003

13. SERIA DE FABRICA�IE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERAL� PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe baz� de prescrip�ie medical�

 1. INSTRUC�IUNI DE UTILIZARE
 2. INFORMA�II ÎN BRAILLE

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMA�II PENTRU UTILIZATOR

Velosulin 100 UI/ml solu�ie injectabil� în flacon

Insulin� uman� (ADNr)

Citi�i cu aten�ie �i în întregime acest prospect înainte de a începe s� utiliza�i acest medicament.

P�stra�i acest prospect. S-ar putea s� fie necesar s�-l reciti�i.
Dac� ave�i orice întreb�ri suplimentare, adresa�i-v� medicului dumneavoastr�, personalului medical specializat în tratarea diabetului zaharat sau farmacistului.
Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastr�. Nu trebuie s�-l da�i altor persoane. Le poate face r�u, chiar dac� au acelea�i simptome cu ale dumneavoastr�.
Dac� vreuna dintre reac�iile adverse devine grav� sau dac� observa�i orice reac�ie advers� nemen�ionat� în acest prospect, v� rug�m s�-i spune�i medicului dumneavoastr�, personalului medical specializat în tratarea diabetului zaharat sau farmacistului.

1. CE ESTE VELOSULIN �I PENTRU CE SE UTILIZEAZ�

Velosulin este o insulin� uman� utilizat� în tratamentul diabetului zaharat. Velosulin este o insulin� cu ac�iune rapid�. Aceasta înseamn� c� la jum�tate de or� dup� injectare, Velosulin va începe s� v� scad� nivelul zah�rului din sânge.

2. ÎNAINTE S� UTILIZA�I VELOSULIN

Nu utiliza�i Velosulin

� Dac� sunte�i alergic (ave�i hipersensibilitate) la acest produs de insulin�, la metacrezol sau la oricare dintre celelalte componente (vezi pct. 7 Informa�ii suplimentare). Pentru semnele alergiei vezi pct. 5. Reac�ii adverse posibile.

� Dac� sim�i�i c� ve�i avea o reac�ie hipoglicemic� (concentra�ie mic� a zah�rului din sânge). Pentru informa�ii suplimentare despre hipoglicemie vezi pct. 4. Ce este de f�cut în cazuri de urgen��.

Ave�i grij� deosebit� când utiliza�i Velosulin

� Dac� ave�i probleme cu rinichii, ficatul, glandele suprarenale, hipofiza sau tiroida; � Dac� a�i consumat alcool: aten�ie la semnele hipoglicemiei �i nu consuma�i niciodat� alcool pe stomacul gol; � Dac� a�i f�cut un efort fizic mai intens decât de obicei sau dori�i s� v� modifica�i dieta

obi�nuit�; � Dac� sunte�i bolnav: continua�i s� utiliza�i insulin�; � Dac� c�l�tori�i în str�in�tate: c�l�toriile în zone cu diferen�� de fus orar pot influen�a

necesarul dumneavoastr� de insulin��i momentul injec�iilor.

Utilizarea altor medicamente

Multe medicamente influen�eaz� modul în care glucoza este utilizat� în organismul dumneavoastr��i aceasta v� poate influen�a doza de insulin�. Medicamentele cel mai des utilizate care pot influen�a tratamentul dumneavoastr� cu insulin� sunt enumerate mai jos. V� rug�m s� discuta�i cu medicul dumneavoastr� sau farmacistul dac� utiliza�i sau a�i utilizat de curând orice alt medicament, chiar �i dintre cele care se elibereaz� f�r� prescrip�ie medical�. De asemenea, necesarul de insulin� vi se poate modifica dac� utiliza�i: antidiabetice orale, inhibitori ai monoaminooxidazei (IMAO), blocante beta-adrenergice, inhibitori ai ECA, acid acetilsalicilic, tiazide, glucocorticoizi, hormoni tiroidieni, simpatomimetice beta-adrenergice, hormon de cre�tere, danazol, octreotid �i lanreotid.

Sarcina �i al�ptarea

Dac� sunte�i gravid�, dori�i s� r�mâne�i gravid� sau al�pta�i: v� rug�m s� v� adresa�i medicului dumneavoastr� pentru sfat.

Conducerea vehiculelor �i folosirea utilajelor

Dac� conduce�i vehicule sau folosi�i utilaje: fi�i aten�i la semnele hipoglicemiei. Capacitatea dumneavoastr� de a v� concentra sau a reac�iona poate fi sc�zut� în timpul hipoglicemiei. Nu conduce�i vehicule sau nu folosi�i utilaje niciodat� când sim�i�i c� o s� ave�i hipoglicemie. Discuta�i cu medicul dumneavoastr� dac� este recomandabil s� conduce�i vehicule sau s� folosi�i utilaje în cazul în care ave�i episoade frecvente de hipoglicemie sau simptome de avertizare a hipoglicemiei reduse sau absente.

3. CUM S� UTILIZA�I VELOSULIN

Discuta�i despre necesarul de insulin� cu medicul dumneavoastr� sau cu asistenta medical�. Urma�i-le sfatul cu aten�ie. Acest prospect reprezint� numai un ghid general. Dac� medicul dumneavoastr� v-a trecut de pe un tip sau marc� de insulin� pe un alt tip sau marc�, atunci s-ar putea ca doza de insulin� s� fie ajustat� de c�tre medic. Mânca�i sau lua�i o gustare care con�ine glucide în decurs de 30 minute de la injectare. Este recomandat s� v� determina�i cu regularitate glucoza din sânge.

Înainte de a utiliza Velosulin

� Verifica�i eticheta pentru a v� asigura c� ave�i tipul corect de insulin�; � Dezinfecta�i membrana de cauciuc cu un tampon cu alcool medicinal.

Nu utiliza�i Velosulin

� În cazul în care capacul protector este deteriorat sau lipse�te. Fiecare flacon are un capac

protector din plastic. Dac� flaconul nu se afl� în perfect� stare atunci când îl achizi�iona�i, v�

rug�m s� îl returna�i.

� Dac� nu a fost p�strat corespunz�tor sau a fost congelat (vezi pct. 6. Cum se p�streaz�

Velosulin)

� Dac� solu�ia apoas� nu este limpede �i incolor�.

Utilizarea în pompe pentru perfuzie

Urma�i instruc�iunile medicului dumneavoastr� referitoare la utilizarea Velosulin în pomp�. Velosulin nu trebuie amestecat niciodat� cu o alt� insulin� atunci când se utilizeaz� în pomp�. Citi�i �i urma�i cu aten�ie instruc�iunile care înso�esc pompa dumneavoastr� de insulin�. Trebuie s� ave�i întotdeauna la îndemân� seringi obi�nuite, pentru cazul în care pompa nu mai func�ioneaz� sau s-a defectat.

Utilizarea în seringi

Velosulin se folose�te pentru injectare sub piele (subcutanat�). Schimba�i mereu locul inject�rii pentru a evita formare de noduli (vezi pct. 5. Reac�ii adverse posibile). Cele mai indicate locuri pentru injectare sunt: peretele abdominal, fesele, fa�a anterioar� a coapselor sau regiunea superioar� a bra�ului. Insulina va ac�iona mai rapid când este injectat� în peretele abdominal. Flacoanele de Velosulin sunt destinate utiliz�rii cu seringi cu scal� corespunz�toare.

Velosulin poate fi administrat �i intravenos în situa�ii speciale, numai de c�tre personal medical calificat.

Cum s� v� injecta�i Velosulin

 1. Trage�i în sering� un volum de aer egal cu doza de insulin� care trebuie injectat�
 2. Introduce�i aerul în flacon: împinge�i acul prin dopul de cauciuc �i ap�sa�i pistonul
 3. Întoarce�i invers flaconul �i seringa
 4. Trage�i în sering� doza corect� de insulin�
 5. Scoate�i acul din flacon
 6. Asigura�i-v� c� nu a r�mas aer în sering�: îndrepta�i acul în sus �i împinge�i aerul afar�.
 7. Verifica�i ca doza s� fie corect�
 8. Injecta�i imediat insulina subcutanat. Urma�i tehnica de injectare recomandat� de medicul dumneavoastr� sau de asistenta medical�.

1. Men�ine�i acul sub piele cel pu�in 6 secunde, pentru a v� asigura c� întreaga doz� a fost administrat�.

Amestecarea Velosulin cu insuline cu ac�iune prelungit�

Urma�i instruc�iunile medicului dumneavoastr� sau ale asistentei medicale privind procedura corect� de amestecare.

4. CE ESTE DE F�CUT ÎN CAZURI DE URGEN��

Dac� ave�i un episod de hipoglicemie

O hipoglicemie înseamn� un nivel prea mic al zah�rului în sânge. Semnele de avertizare a hipoglicemiei pot s� apar� brusc �i pot include: transpira�ii reci, piele palid� �i rece, dureri de cap, b�t�i rapide ale inimii, senza�ie de r�u, senza�ie intens� de foame, tulbur�ri de vedere trec�toare, somnolen��, oboseal��i sl�biciune neobi�nuite, nervozitate sau tremor, stare de nelini�te, confuzie, dificult��i de concentrare. Dac� prezenta�i oricare dintre aceste semne, mânca�i tablete de glucoz� sau gust�ri bogate în zah�r (dulciuri, biscui�i, suc de fructe), apoi odihni�i-v�. Nu utiliza�i insulin� dac� sim�i�i c� urmeaz� s� ave�i un episod de hipoglicemie. Este recomandabil s� ave�i asupra dumneavoastr� tablete de glucoz�, dulciuri, biscui�i sau suc de fructe pentru a preveni o hipoglicemie. Informa�i-v� rudele, prietenii �i colegii apropia�i c� în cazul în care v� pierde�i con�tien�a trebuie s� v� a�eze pe o parte �i s� v� acorde imediat asisten�� medical�. Nu trebuie s� v� dea mâncare sau b�uturi pentru c� v� pute�i îneca. � Dac� hipoglicemia sever� nu este tratat�, aceasta poate provoca leziuni ale creierului

(temporare sau permanente) �i chiar moarte

� Dac� a�i avut un episod de hipoglicemie �i v-a�i pierdut con�tien�a sau ave�i frecvent episoade de hipoglicemie informa�i-l pe medicul dumneavoastr�. Doza �i momentul administr�rii insulinei, dieta sau exerci�iul fizic pot necesita ajust�ri.

Utilizarea glucagonului

V� pute�i reveni mai repede din starea de incon�tien�� dac� vi se administreaz� o injec�ie cu glucagon de c�tre o persoan� instruit�. Dac� vi se injecteaz� glucagon ve�i avea nevoie de glucoz� sau de o gustare dulce cât mai curând posibil dup� ce v� rec�p�ta�i con�tien�a. Dac� nu r�spunde�i la tratamentul cu glucagon va trebui s� fi�i tratat în spital. Adresa�i-v� medicului dumneavoastr� sau unui serviciu de urgen�� dup� o injec�ie cu glucagon: motivul hipoglicemiei trebuie identificat pentru a preveni alte episoade de hipoglicemie.

Cauze de hipoglicemie

Dac� zah�rul din sânge scade prea mult, atunci ave�i o hipoglicemie. Aceasta se poate întâmpla în urm�toarele situa�ii:

 • Dac� a�i utilizat prea mult� insulin�;
 • Dac� mânca�i prea pu�in sau omite�i o mas�;
 • Dac� depune�i un efort fizic mai mare decât de obicei.

Dac� zah�rul din sânge cre�te prea mult

Zah�rul din sânge poate cre�te prea mult (aceasta se nume�te hiperglicemie). Semnele de avertizare apar treptat. Acestea includ: urinare frecvent�, senza�ie de sete, pierderea poftei de mâncare, senza�ie de r�u (grea�� sau v�rs�turi), ame�eal� sau oboseal�, piele uscat��i ro�ie, gur� uscat��i respira�ie cu miros de fructe (aceton�). Dac� prezenta�i oricare dintre aceste semne, m�sura�i nivelul zah�rului din sânge �i m�sura�i corpii cetonici din urin�, dac� este posibil. Apoi adresa�i-v� urgent medicului. Acestea pot fi semne ale unei st�ri critice numit� cetoacidoz� diabetic�. Dac� nu sunte�i tratat pentru aceast� stare, ea poate duce la com� diabetic��i moarte.

Cauze de hiperglicemie

 • A�i omis o doz� de insulin�;
 • V-a�i administrat în mod repetat doze mai mici de insulin� decât cele necesare;
 • Ave�i o infec�ie sau febr�;
 • A�i mâncat mai mult decât de obicei;
 • A�i depus mai pu�in efort fizic decât de obicei.

5. REAC�II ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Velosulin poate poate provoca reac�ii adverse, cu toate c� nu apar la toate persoanele. Velosulin poate cauza hipoglicemie (cantitate mic� a zah�rului în sânge). Vezi pct. 4. Ce este de f�cut în cazuri de urgen��.

Reac�ii adverse raportate mai pu�in frecvent (la mai pu�in de 1 pacient din 100)

Tulbur�ri de vedere. La începutul tratamentului cu insulin� pot s� apar� tulbur�ri de vedere, care dispar, de obicei, în timpul tratamentului.

Modific�ri la nivelul locului de injectare (Lipodistrofie). Dac� v� injecta�i insulina prea des în acela�i loc, �esutul gras de sub piele din acest loc se poate sub�ia (lipoatrofie) sau îngro�a (lipohipertrofie). Schimbarea locului la fiecare injectare poate ajuta la prevenirea acestor modific�ri ale pielii. Dac� observa�i c� pielea dumneavoastr� cap�t� aspect neregulat sau se îngroa�� la locul inject�rii, informa�i medicul sau asistenta deoarece aceste reac�ii se pot agrava sau pot modifica absorb�ia insulinei injectat� în astfel de locuri.

Semne de alergie. La locul inject�rii pot s� apar� reac�ii alergice locale (ro�ea��, tumefac�ie, mânc�rime). De obicei, acestea dispar dup� câteva s�pt�mâni de tratament cu insulin�. În cazul în care nu dispar, adresa�i-v� medicului dumneavoastr�. Adresa�i-v� medicului imediat:

 • Dac� semnele de alergie se extind �i în alte p�r�i ale corpului, sau
 • Dac� brusc v� sim�i�i r�u �i începe�i s� transpira�i, s� v�rsa�i, prezenta�i dificultate în respira�ie,

prezenta�i b�t�i rapide ale inimii, v� sim�i�i ame�it, sim�i�i c� le�ina�i. S-ar putea s� ave�i o reac�ie alergic� grav�, foarte rar� la Velosulin sau la unul dintre componentele sale (denumit� reac�ie alergic� sistemic�). Vezi �i pct. 2 Înainte de a utiliza Velosulin.

Neuropatie dureroas� (durere de natur� nervoas�). Dac� glicemia dumneavoastr� se îmbun�t��e�te foarte repede, aceasta poate provoca o durere cu senza�ie de arsur�, furnic�turi sau �oc electric. Aceasta este numit� neuropatie acut� dureroas� care de obicei este trec�toare. Dac� nu dispare, adresa�i-v� medicului dumneavoastr� în leg�tur� cu acest lucru.

Umflarea încheieturilor. La începerea tratamentului cu insulin� re�inerea apei în organism poate produce umfl�turi în jurul gleznelor sau a altor articula�ii. De obicei, acestea dispar repede.

Reac�ii adverse raportate foarte rar (la mai pu�in de 1 pacient din 10000)

Retinopatie diabetic� (modific�ri ale fundului de ochi). Dac� ave�i retinopatie diabetic��i glicemia dumneavoastr� se îmbun�t��e�te foarte repede, retinopatia se poate înr�ut��i. Adresa�i-v� medicului dumneavoastr� în leg�tur� cu acest lucru.

Dac� vreuna dintre reac�iile adverse devine grav� sau dac� observa�i orice reac�ii adverse, inclusiv cele nemen�ionate în acest prospect, v� rug�m s�-i spune�i medicului dumneavoastr�, personalului medical specializat în tratarea diabetului zaharat sau farmacistului.

CUM SE P�STREAZ� VELOSULIN

A nu se l�sa la îndemâna �i vederea copiilor.

Nu utiliza�i Velosulin dup� data de expirare înscris� pe etichet��i cutie. Data de expirare se refer� la ultima zi a lunii respective.

Flacoanele care nu sunt utilizate trebuie p�strate la frigider (2°C - 8°C). Nu le p�stra�i în congelator sau prea aproape de congelator sau de elementul de r�cire. A nu se congela. P�stra�i flacoanele în ambalajul original. Flacoanele pe care le folosi�i sau care urmeaz� s� fie folosite nu trebuie p�strate la frigider. Îl pute�i p�stra în rezervorul pompei timp de 6 zile, la temperaturi de pân� la 37°C (lâng� corp). Flaconul poate fi p�strat la temperatura camerei (nu peste 25ºC) timp de 6 s�pt�mâni de la prima utilizare. Când nu-l utiliza�i, �ine�i întotdeauna flaconul în cutie, pentru a-l proteja de lumin�. Velosulin trebuie protejat de c�ldur� excesiv��i de expunere la soare.

Velosulin nu trebuie aruncat pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întreba�i farmacistul cum s� elimina�i medicamentele care nu v� mai sunt necesare. Aceste m�suri vor ajuta la protejarea mediului.

7. INFORMA�II SUPLIMENTARE

Ce con�ine Velosulin

Substan�a activ� este insulina uman� ob�inut� prin biotehnologie recombinant�. 1 ml solu�ie injectabil� con�ine insulin� uman� 100 UI ml. 1 flacon con�ine 10 ml echivalent cu 1000 UI.
Celelalte componente sunt clorur� de zinc, glicerol, metacrezol, fosfat disodic dihidrat, hidroxid de sodiu, acid clorhidric �i ap� pentru preparate injectabile.

Cum arat� Velosulin �i con�inutul ambalajului

Solu�ia injectabil� sau perfuzabil� se prezint� sub forma unei solu�ii apoase, limpede �i incolor�. Este disponibil în cutii cu 1 sau 5 flacoane a câte 10 ml sau în ambalaj multiplu cu 5 cutii cu câte 1 flacon a 10 ml. Este posibil ca nu toate m�rimile de ambalaj s� fie comercializate.

De�in�torul autoriza�iei de punere pe pia�� �i produc�torul

Novo Nordisk A/S Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danemarca

Acest prospect a fost aprobat în

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.
Citeste si...
Educația persoanelor cu diabet zaharat stă la baza prevenției neuropatiei diabetice, a ulcerațiilor și amputațiilor Neuropatia diabetică este cea mai frecventă şi invalidantă complicaţie a diabetului zaharat. Una din trei persoane cu diabet zaharat este diagnosticată cu o formă de neuropatie diabetică şi se estimează că una din două persoane are de fapt această complicaţie.
Mureş: Cazurile de diabet zaharat sunt în creştere, în special în rândul femeilor Spitalul Clinic Judeţean (SCJ) Mureş a anunţat, luni, de Ziua Mondială de Luptă Împotriva Diabetului, că în judeţul Mureş cazurile de diabet au crescut considerabil în acest an de la 732, la sfârşitul anului trecut, la 925 doar în primele 9 luni ale acestui an, în special în rândul femeilor.
Specialişti: Persoanele care au diabet zaharat trebuie să-şi examineze regulat membrele inferioare Persoanele diagnosticate cu diabet zaharat trebuie să-şi examineze regulat membrele inferioare, deoarece în acest fel factorii de risc predictivi ai ulceraţiilor şi amputaţiilor vor putea fi identificaţi din timp, susţin specialiştii reuniţi la Chişinău la simpozionul "Complicaţiile microvasculare -...
Braşov: Numărul persoanelor cu diabet zaharat din judeţ este în creştere, depăşind 27.000 Direcţia de Sănătate Publică Braşov avea în evidenţe la finalul 2012 un număr de 27.064 bolnavi cu diabet zaharat, în creştere faţă de anii precedenţi, a informat instituţia, cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă împotriva Diabetului Zaharat, marcată în 14 noiembrie.
O SINGURĂ ORĂ POATE SALVA O ÎNTREAGĂ VIAŢĂ - Descălțarea persoanelor cu diabet zaharat și screeningul neuropatiei diabetice, prima condiție pentru reducerea amputaţiilor Neuropatia diabetică este cel mai frecvent întâlnită complicație invalidantă cauzată de diabetul zaharat. Amputațiile care pot surveni afectează nu numai pacientul cu diabet, ci și întreaga familie. O viaţă cu independenţă redusă în mobilitate, cu costuri crescute, dar şi o viaţă care, în 50% din cazuri...
Aproximativ 65% dintre persoanele care au diabet zaharat suferă de neuropatie diabetică Aproximativ 65% dintre persoanele care au diabet zaharat suferă de neuropatie diabetică, dar, din păcate, această complicaţie a diabetului zaharat este mult subdiagnosticată, susţin reprezentanţii Societăţii de Neuropatie Diabetică, recent înfiinţată.