CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

ISENTRESS 400mg
Denumire ISENTRESS 400mg
Descriere Utilizat în asociere cu alte medicamente antiretrovirale pentru tratamentul infecţiei cu virusul imunodeficienţei umane (HIV-1), la pacienţi adulţi trataţi anterior, cu dovada replicării HIV-1 în profida tratamentului antiretroviral în curs
Denumire comuna internationala RALTEGRAVIRUM
Actiune terapeutica ANTIVIRALE CU ACTIUNE DIRECTA ALTE ANTIVIRALE
Prescriptie P-RF/R
Forma farmaceutica Comprimate filmate
Concentratia 400 mg
Ambalaj Cutie x 1 flac. PEID x 60 compr. filmate
Valabilitate ambalaj 30 luni
Cod ATC J05AX08
Firma - Tara producatoare MERCK SHARP & DOHME BV - OLANDA
Autorizatie de punere pe piata MERCK SHARP & DOHME LTD. - MAREA BRITANIE

Ai un comentariu sau o intrebare despre ISENTRESS 400mg ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> ISENTRESS 400mg Comprimate filmate, 400 mg
Prospect si alte informatii despre ISENTRESS 400mg, comprimate filmate       

ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ISENTRESS 400 mg comprimate filmate.

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat filmat conţine raltegravir 400 mg (sub formă de sare de potasiu). Excipient: Fiecare comprimat conţine lactozămonohidrat 26,06 mg. Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat filmat.Comprimat cu formă ovală, culoare roz, inscripţionat cu „227” pe una dintre feţe.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

ISENTRESS este indicat în asociere cu alte medicamente antiretrovirale pentru tratamentul infecţiei cu virusul imunodeficienţei umane (HIV-1), la pacienţi adulţi.

Această indicaţie se bazează pe date de siguranţăşi eficacitate din două studii clinice de tip dublu-orb, placebo controlate, efectuate la pacienţi trataţi anterior şi dintr-un studiu clinic de tip dublu-orb, cu comparator activ, la pacienţi netrataţi anterior (vezi pct. 4.4 şi 5.1).

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul trebuie iniţiat de către un medic cu experienţă în tratamentul infecţiei cu HIV. ISENTRESS trebuie utilizat în asociere cu alte tratamente antiretrovirale active (TAR) (vezi pct. 4.4 şi 5.1). Utilizarea raltegravirului la pacienţi netrataţi anterior cu TAR se bazează pe un studiu clinic în care acesta a fost administrat în asociere cu doi INRT (vezi pct. 4.4 şi 5.1).

Doze

Adulţi

Doza recomandată de ISENTRESS este de 400 mg, administrată de două ori pe zi, cu sau fărăalimente. Efectul alimentelor asupra absorbţiei raltegravir este incert (vezi pct. 5.2). Nu se recomandămestecarea, zdrobirea sau ruperea comprimatelor.

Vârstnici

Informaţiile privind utilizarea ISENTRESS la pacienţii vârstnici sunt limitate (vezi pct. 5.2). De aceea, ISENTRESS trebuie utilizat cu precauţie la acest grup de pacienţi.

Copii şi adolescenţi - Nu au fost stabilite siguranţa şi eficacitatea tratamentului la pacienţi cu vârsta sub 16 ani (vezi pct. 5.1 şi 5.2).

Insuficienţă renală - La pacienţii cu insuficienţă renală nu este necesară ajustarea dozei (vezi pct. 5.2).

Insuficienţă hepatică - La pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară până la moderată, nu este necesară ajustarea dozei. Nu au fost stabilite siguranţa şi eficacitatea administrării ISENTRESS la pacienţi cu afecţiuni hepatice subiacente severe. De aceea, ISENTRESS trebuie utilizat cu precauţie la pacienţi cu insuficienţăhepatică severă (vezi pct. 4.4 şi 5.2).

Mod de administrare Oral

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Pacienţii trebuie informaţi că tratamentul actual antiretroviral nu vindecă infecţia HIV şi nu s-a demonstrat că împiedică transmiterea HIV la alte persoane prin sânge sau contact sexual. Este necesară aplicarea în continuare a măsurilor de precauţie corespunzătoare. În ansamblu, a fost observată o variabilitate considerabilă a farmacocineticii raltegravir atât la nivelul aceluiaşi subiect cât şi între subiecţi diferiţi (vezi pct. 4.5. şi 5.2). Raltegarvirul are o barieră genetică a rezistenţei relativ joasă. De aceea, oricând este posibil, raltegravirul trebuie administrat cu alte două TAR pentru a reduce la minim potenţialul de eşec al răspunsului virusologic şi de dezvoltare a rezistenţei (vezi pct. 5.1). La pacienţi netrataţi anterior, datele din studii clinice cu privire la utilizarea raltegravirului sunt limitate la utilizarea în asociere cu doi inhibitori nucleotidici de revers transcriptază (INRT) (emcitrabinăşi fumarat de tenofovir disoproxil). Nu au fost stabilite siguranţa şi eficacitatea administrării ISENTRESS la pacienţi cu afecţiuni hepatice subiacente severe. De aceea, ISENTRESS trebuie utilizat cu precauţie la pacienţi cu insuficienţăhepatică severă (vezi pct. 4.2 şi 5.2). Pacienţii cu disfuncţie hepatică preexistentă, inclusiv cu hepatită cronică prezintă o frecvenţă crescutăde tulburări ale funcţiei hepatice în timpul tratamentului antiretroviral combinat şi trebuie monitorizaţi corespunzător practicii standard. În cazul în care există dovezi pentru agravarea bolii hepatice la aceşti pacienţi, trebuie luată în considerare întreruperea temporară sau definitivă a tratamentului.

Sunt disponibile date foarte limitate privind utilizarea raltegravirului la pacienţi infectaţi concomitent cu HIV şi cu virusul hepatitei B (VHB) sau cu virusul hepatitei C (VHC). Pacienţii cu hepatităcronică B sau C, trataţi cu terapie antiretrovirală combinată prezintă un risc crescut pentru reacţii adverse hepatice severe sau cu potenţial letal.

Osteonecroză Cu toate că etiologia este considerată a fi multifactorială (incluzând utilizarea de corticosteroizi, consumul de alcool etilic, imunosupresia severă, indicele de masă corporală crescut), s-au raportat cazuri de osteonecrozămai ales la pacienţii cu boală HIV avansatăşi/sau expunere îndelungată la terapie antiretrovirală combinată. Pacienţii trebuie îndrumaţi să ceară sfatul medicului în cazul în care prezintă artralgii, redoare articulară sau dificultate la mişcare.

Sindromul de reactivare imună La pacienţii infectaţi cu HIV, cu deficienţă imună severă în momentul instituirii terapiei antiretrovirale combinate (TARC), poate apărea o reacţie inflamatorie la infecţii asimptomatice sau reziduale cu germeni oportunişti, determinând stări clinice grave sau agravări ale simptomelor. În mod caracteristic, astfel de reacţii s-au observat în decursul primelor săptămâni sau luni de la iniţierea TARC. Exemple relevante sunt retinită cu cytomegalovirus, infecţii micobacteriene generalizate şi/sau localizate şi pneumonie cauzată de Pneumocystis jiroveci (cunoscut anterior ca Pneumocystis carinii). Orice simptome inflamatorii trebuie evaluate şi instituit tratament când este necesar.

Administrarea ISENTRESS concomitent cu inductori puternici ai uridin difosfat glucuronoziltransferazelor (UGT) 1A1 (de exemplu rifampicină) trebuie făcută cu precauţie. Rifampicina scade concentraţiile plasmatice ale raltegravir; nu se cunoaşte impactul asupra eficacităţii raltegravir. Cu toate acestea, dacă este inevitabilă administrarea concomitentă cu rifampicină, se poate lua în considerare dublarea dozei de ISENTRESS (vezi pct. 4.5).

S-au raportat cazuri de miopatie şi rabdomioliză. A se utiliza cu precauţie la pacienţii care au avut antecedente de miopatie sau rabdomioliză sau care prezintă orice risc predispozant cum ar fi utilizarea de alte medicamente cunoscute ca fiind asociate cu astfel de afecţiuni (vezi pct. 4.8).

Erupţia cutanată tranzitorie a apărut mai frecvent la pacienţi trataţi anterior cărora li s-au adminstrat scheme terapeutice conţinând ISENTRESS + darunavir în comparaţie cu pacienţii cărora li s-a adminstrat ISENTRESS fără darunavir sau darunavir fără ISENTRESS (vezi pct. 4.8).

ISENTRESS conţine lactoză. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază (Lapp) sau sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Studiile in vitro arată că raltegravirul nu este un substrat al enzimelor citocromului P450 (CYP), nu inhibă CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 sau CYP3A, nu determinăinducţia CYP3A4 şi nu inhibă transportul mediat de glicoproteina P. Pe baza acestor date, nu este de aşteptat ca ISENTRESS să influenţeze farmacocinetica medicamentelor care reprezintă substraturi ale acestor enzime sau ale glicoproteinei P.

Pe baza studiilor in vitro şi in vivo, raltegravirul este eliminat în principal pe calea glucuronidării mediate de UGT1A1.

Deşi studiile in vitro arată că raltegravirul nu este un inhibitor al UDP-glucuronoziltransferazelor (UGT) 1A1 şi 2B7, un studiu clinic a sugerat că, in vivo, se poate produce o inhibare a UGT1A1 pe baza efectelor observate asupra glucuroconjugării bilirubinei. Cu toate acestea, pare puţin probabil ca mărimea efectului să aibă ca rezultat interacţiuni medicamentoase importante din punct de vedere clinic.

În ceea ce priveşte farmacocinetica raltegravirului, a fost observată variabilitate importantăinterindividualăşi intraindividuală. Următoarele informaţii privind interacţiunea medicamentoasă se bazează pe valorile medii geometrice, efectul pentru fiecare pacient neputând fi prevăzut cu exactitate.

Efectul raltegravirului asupra farmacocineticii altor medicamente În studiile de interacţiune, raltegravirul nu a avut un efect clinic semnificativ asupra farmacocineticii următoarelor: etravirină, maraviroc, tenofovir, contraceptive hormonale, metadonă sau midazolam.

Efectele altor medicamente asupra farmacocineticii raltegravirului Cunoscându-se că raltegravir este metabolizat în principal pe calea UGT1A1, trebuie luate precauţii când ISENTRESS se adminitrează concomitent cu inductori puternici ai UGT1A1 (de exemplu rifampicină). Rifampicina reduce concentraţiile plasmatice ale raltegravir; nu se cunoaşte impactul asupra eficacităţii raltegravir. Cu toate acestea, dacă este inevitabilă administrarea concomitentă cu rifampicină, se poate lua în considerare o dublare a dozei de ISENTRESS (vezi pct. 4.4). Nu se cunoaşte impactul altor inductori puternici ai enzimelor de metabolizare a medicamentelor, cum este fenitoina şi fenobarbitalul, asupra UGT1A1. Inductori mai puţin potenţi (de exemplu efavirenz, nevirapină, etravirină, rifabutină, glucocorticoizi, sunătoare, pioglitazonă) pot fi utilizaţi împreună cu doza recomandată de ISENTRESS.

Administrarea ISENTRESS în asociere cu medicamente cunoscute a fi inhibitori puternici ai UGT1A1 (de exemplu, atazanavir) poate creşte concentraţiile plasmatice ale raltegravirului. Inhibitori mai puţin puternici ai UGT1A1 (de exemplu, indinavir, saquinavir) pot creşte de asemenea concentraţiile plasmatice ale raltegravirului, dar într-o mai mică măsură comparativ cu atazanavir. În plus, tenofovirul poate creşte concentraţiile plasmatice ale raltegravirului, cu toate că mecanismul acestui efect nu este cunoscut (vezi Tabel 1). În studii clinice, o proporţie mare de pacienţi a utilizat în regimurile de fond optimizate atazanavir şi/sau tenofovir, ambele medicamente determinând creşteri ale concentraţiilor plasmatice de raltegravir. Profilul de siguranţă observat la pacienţii care au utilizat atazanavir şi/sau tenofovir a fost în general similar profilului de siguranţă observat la pacienţii care nu au utilizat aceste medicamente. De aceea, nu este necesară ajustarea dozei.

La subiecţi sănătoşi, administrarea concomitentă de ISENTRESS cu omeprazol creşte concentraţiile plasmatice de raltegravir. Deoarece efectele de creştere a absorbţiei de raltegravir prin creşterea pHului gastric la pacienţii cu infecţie HIV nu sunt dovedite, se va utiliza ISENTRESS cu medicamente care cresc pH-ul gastric (de exemplu inhibitori de pompă de protoni sau antagonişti H2) numai dacă nu se poate evita acest lucru.

Tabel 1 Date de interacţiune farmacocinetică

 

Medicamente în funcţie de clasa terapeutică

Interacţiune (mecanism, dacă este cunoscut)

Recomandări privind administrarea concomitentă

ANTIRETROVIRALE

 

Inhibitori de protează (IP)

 

atazanavir/ritonavir (raltegravir 400 mg de 2 ori pe zi)

raltegravir ASC ↑41% raltegravir C12ore ↑77% raltegravir Cmax ↑24% (inhibarea UGT1A1)

Nu este necesară ajustarea dozei de ISENTRESS.

tipranavir/ritonavir (raltegravir 400 mg de 2 ori pe zi)

raltegravir ASC ↓24% raltegravir C12ore ↓55% raltegravir Cmax ↓18% (inducţia UGT1A1)

Nu este necesară ajustarea dozei de ISENTRESS.

Inhibitori non-nucleozidici de revers transcriptază (INNRT)

 

efavirenz (raltegravir 400 mg doză unică)

raltegravir ASC ↓36% raltegravir C12ore ↓21% raltegravir Cmax ↓36% (inducţia UGT1A1)

Nu este necesară ajustarea dozei de ISENTRESS.

etravirină (raltegravir 400 mg de 2 ori pe zi)

raltegravir ASC ↓ 10 % raltegravir C12ore ↓ 34 % raltegravir Cmax ↓ 11 % (inducţia UGT1A1) etravirină ASC ↑ 10 % etravirină C12ore ↑ 17 % etravirină Cmax ↑ 4 %

Nu este necesară ajustarea dozei de ISENTRESS sau etravirină.

 

Medicamente în funcţie de clasa terapeutică

Interacţiune (mecanism, dacă este cunoscut)

Recomandări privind administrarea concomitentă

Inhibitori nucleozidici/nucleotidici de revers transcriptază

 

tenofovir (raltegravir 400 mg de 2 ori pe zi)

raltegravir ASC ↑49% raltegravir C12ore ↑3% raltegravir Cmax ↑64% (mecanism de interacţiune necunoscut) tenofovir ASC ↓10% tenofovir C12ore ↓13% tenofovir Cmax ↓23%

Nu este necesară ajustarea dozei de ISENTRESS sau fumarat de tenofovir disoproxil.

Inhibitori CCR5

 

maraviroc (raltegravir 400 mg de 2 ori pe zi)

raltegravir ASC ↓ 37 % raltegravir C12ore ↓ 28 % raltegravir Cmax ↓ 33 % (mecanism de interacţiune necunoscut) maraviroc ASC ↓ 14 % maraviroc C12ore ↓ 10 % maraviroc Cmax ↓ 21 %

Nu este necesară ajustarea dozei de ISENTRESS sau maraviroc.

ANTIMICROBIENE

 

Antimicobacteriene

 

rifampicină(raltegravir 400 mg doză unică)

raltegravir ASC ↓40% raltegravir C12ore ↓61% raltegravir Cmax ↓38% (inducţia UGT1A1)

Rifampicina reduce concentraţiile plasmatice ale ISENTRESS. Dacăadministrarea concomitentă cu rifampicină este inevitabilă, se poate lua în considerare dublarea dozei de ISENTRESS (vezi pct. 4.4).

SEDATIVE

 

midazolam (raltegravir 400 mg de 2 ori pe zi)

midazolam ASC ↓8% midazolam Cmax ↑3%

Nu este necesară ajustarea dozei de ISENTRESS sau midazolam. Aceste rezultate indică căraltegravirul nu este un inductor sau un inhibitor al CYP3A4 şi nu este de aşteptat ca raltegravirul să afecteze farmacocinetica medicamentelor care sunt substraturi ale CYP3A4.

ANTIULCEROASE

 

omeprazol (raltegravir 400 mg doză unică)

raltegravir ASC ↑ 212% raltegravir C12 ore ↑ 46% raltegravir Cmax ↑ 315%

Administrarea concomitentă a inhibitorilor de pompă de protoni sau a altor medicamente antiulceroase poate creşte concentraţiile plasmatice ale raltegravirului. Nu se va utiliza ISENTRESS cu medicamente ce cresc pH-ul gastric doar dacăacest lucru este inevitabil.

 

Medicamente în funcţie de clasa terapeutică

Interacţiune (mecanism, dacă este cunoscut)

Recomandări privind administrarea concomitentă

CONTRACEPTIVE HORMONALE

 

 

Etinilestradiol Norelgestromin (raltegravir 400 mg de 2 ori pe zi)

Etinilestradiol ASC ↓ 2 % Etinilestradiol Cmax ↑ 1 % Norelgestromin ASC ↑ 14 % Norelgestromin Cmax ↑ 29 %

Nu este necesară ajustarea dozei de ISENTRESS sau de contraceptive hormonale (pe bază de estrogen şi/sau progesteron)

ANALGEZICE OPIOIDE

 

 

metadonă (raltegravir 400 mg de 2 ori pe zi)

metadonă ASC ↔metadonă Cmax ↔

Nu este necesară ajustarea dozei de ISENTRESS sau metadonă

 

4.6 Sarcina şi alăptarea

Sarcina Nu există date adecvate privind utilizarea raltegravirului la femeile gravide. Studiile la animale au evidenţiat efecte toxice asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5.3). Riscul potenţial pentru om este necunoscut. ISENTRESS nu trebuie utilizat în timpul sarcinii.

Registrul de sarcină pentru tratamentul antiretroviral

Pentru monitorizarea rezultatelor materno-fetale la paciente gravide cărora li s-a administrat din neatenţie ISENTRESS, a fost elaborat un Registru de Sarcină pentru Tratamentul Antiretroviral. Medicii sunt încurajaţi să raporteze pacientele în acest registru.

Alăptarea Nu se cunoaşte dacă raltegravir este excretat în laptele uman. Totuşi, raltegravir este excretat în laptele femelelor de şobolan. La şobolani, pentru o doză maternă de 600 mg/kg şi zi, concentraţiile medii ale substanţei active în lapte au fost de aproximativ 3 ori mai mari decât în plasma maternă. Alăptarea nu este recomandată în timpul tratamentului cu ISENTRESS. În plus, se recomandă ca mamele infectate cu HIV să nu îşi alăpteze copiii pentru a evita riscul transmiterii postnatale a HIV.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele ISENTRESS asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. Cu toate acestea, în timpul tratamentului cu regimuri conţinând ISENTRESS, la unii pacienţi au fost raportate ameţeli, care pot influenţa capacitatea unor pacienţi de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje (vezi pct. 4.8).

4.8 Reacţii adverse

Profilul de siguranţă al ISENTRESS s-a bazat pe datele cumulate de siguranţă obţinute din două studii clinice de fază III, la pacienţi trataţi anterior şi un studiu clinic de fază III, la pacienţi netrataţi anterior; descrise mai jos.

La pacienţii trataţi anterior, cele două studii clinice randomizate au utilizat doza recomandată de 400 mg de două ori pe zi, în asociere cu tratament de fond optimizat (optimized background therapy - OBT) la 462 pacienţi, comparativ cu 237 pacienţi la care s-a administrat placebo în asociere cu OBT. În timpul tratamentului dublu orb, urmărirea totală a fost de 708 pacienţi-an în grupul la care s-a administrat ISENTRESS 400 mg de două ori pe zi şi de 244 pacienţi-an în grupul la care s-a administrat placebo.

La pacienţii netrataţi anterior, studiul clinic multicentric, randomizat, de tip dublu orb, cu comparator activ, a utilizat doza recomandată de 400 mg de două ori pe zi, în asociere cu o doză fixă de 200 mg emtricitabină (+) 245 mg tenofovir la 281 pacienţi, comparativ cu 282 pacienţi la care s-a administrat efavirenz (EFV) 600 mg (la ora de culcare) în asociere cu emtricitabină (+) tenofovir. În timpul tratamentului dublu orb, urmărirea totală a fost de 480 pacienţi-an în grupul la care s-a administrat ISENTRESS 400 mg de două ori pe zi şi de 463 pacienţi-an în grupul la care s-a administrat efavirenz 600 mg la ora de culcare.

În analiza cumulată la pacienţii trataţi anterior, ratele de întrerupere a tratamentului datorită reacţiilor adverse au fost de 3,9 % la pacienţii la care s-a administrat ISENTRESS + OBT şi 4,6 % la pacienţii la care s-a administrat placebo + OBT. Ratele de întrerupere a tratamentului, la pacienţii netrataţi anterior, datorită reacţiilor adverse au fost de 3,6 % la pacienţii la care s-a administrat ISENTRESS + emtricitabină (+) tenofovir şi 6,7 % la pacienţii la care s-a administrat efavirenz + emtricitabină (+) tenofovir.

Reacţiile adverse considerate de către investigatori ca având legătură de cauzalitate cu ISENTRESS (în monoterapie sau în asociere cu alte TAR) sunt enumerate mai jos în funcţie de clasificarea pe aparate, sisteme şi organe. Orice termen care include cel puţin o reacţie adversă gravă este identificat cu o cruciuliţă (). Reacţiile adverse identificate din experienţa după punerea pe piaţă sunt incluse cu caractere italice. Categoriile de frecvenţă sunt definite după cum urmează: frecvente (≥1/100 la <1/10), mai puţin frecvente (≥1/1000 la <1/100) şi cu frecvenţă necunoscută (nu poate fi estimată din datele diponibile).

 

Clasificare pe aparate, sisteme şi organe

Frecvenţa

Reacţii adverse ISENTRESS (în monoterapie sau în asociere cu alte TAR)

Infecţii şi infestări

mai puţin frecvente

herpes genital †, foliculită, gastroenterită, herpes simplex, infecţii cu virus herptic, herpes zoster, gripă, molluscum contagiosum, rinofaringită, infecţii ale tractului respirator superior

Tumori benigne, maligne şi nespecificate (incluzând chisturi şi polipi)

mai puţin frecvente

papilom cutanat

Tulburări hematologice şi limfatice

mai puţin frecvente

anemie†, anemie feriprivă, durere la nivelul ganglionilor limfatici, limfoadenopatie, neutropenie

 

mai puţin frecvente

trombocitopenie‡‡

Tulburări ale sistemului imunitar

mai puţin frecvente

sindrom de reconstituire imună†, hipersensibilitate la medicament†, hipersensibilitate

Tulburări metabolice şi de nutriţie

mai puţin frecvente

anorexie, caşexie, scăderea apetitului alimentar, diabet zaharat, dislipidemie, hipercolesterolemie, hiperglicemie, hiperlipidemie, hiperfagie, creşterea apetitului alimentar, polidipsie

Tulburări psihice

frecvente

vise neobişnuite, insomnie

mai puţin frecvente

tulburări mentale†, tentativă de suicid†, anxietate, stare confuzională, stare depresivă, depresie, depresie majoră, insominie mediană, dispoziţie alterată, coşmaruri, atac de panică, tulburări de somn

mai puţin frecvente

ideaţie suicidar㇇, comportament suicidar (mai ales la pacienţi cu boală pshihică pre-existentă în antecedente)‡‡

 

Clasificare pe aparate, sisteme şi organe

Frecvenţa

Reacţii adverse ISENTRESS (în monoterapie sau în asociere cu alte TAR)

Tulburări ale sistemului nervos

frecvente mai puţin frecvente

ameţeli, cefalee amnezie, sindrom de tunel carpian, tulburări cognitive, tulburări de atenţie, ameţeală posturală, disgeuzie, hipersomnie, hipoestezie, letargie, tulburări de memorie, migrenă, neuropatie periferică, parestezie, somnolenţă, cefalee de tensiune, tremor

Tulburări oculare

mai puţin frecvente

deficienţe vizuale

Tulburări acustice şi vestibulare

frecvente mai puţin frecvente

vertij tinitus

Tulburări cardiace

mai puţin frecvente

palpitaţii, bradicardie sinusală, extrasistole ventriculare

Tulburări vasculare

mai puţin frecvente

bufeuri, hipertensiune arterială

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

mai puţin frecvente

disfonie, epistaxis, congestie nazală

Tulburări gastro-intestinale

frecvente mai puţin frecvente

dilatare abdominală, dureri abdominale, diaree, flatulenţă, greaţă, vărsături gastrită†, disconfort abdominal, durere în etajul abdominal superior, sensibilitate abdominală, disconfort anorectal, constipaţie, xerostomie, dispepsie, disconfort epigastric, duodenită erozivă, eructaţie, boală de reflux gastro-esofagian, gingivită, glosită, odinofagie, pancreatită acută, ulcer peptic, hemoragie rectală

Tulburări hepatobiliare

mai puţin frecvente

hepatită†, steatoză hepatică

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

frecvente

erupţie cutanată tranzitorie‡

 

mai puţin frecvente

acnee, alopecie, dermatită acneiformă, tegument uscat, eritem, emaciere facială, hiperhidroză, lipodistrofie dobândită, lipohipertrofie, transpiraţii nocturne, prurigo, prurit, prurit generalizat, erupţie cutanată tranzitorie maculară, erupţie cutanatătranzitorie maculopapulară, erupţie cutanatătranzitorie pruriginoasă, leziuni cutanate, urticarie, xerodermie

 

mai puţin frecvente

sindrom Stevens Johnson‡‡

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

mai puţin frecvente

artralgie, artrită, dureri de spate, durere în flanc, dureri musculo-scheletice, mialgie, dureri la nivelul gâtului, osteopenie, dureri în extremităţi, tendinită

 

mai puţin frecvente

rabdomioliz㇇

Tulburări renale şi ale căilor urinare

mai puţin frecvente

insuficienţă renală†, nefrită, nefrolitază, nicturia, chist renal, insuficienţă renală, nefritătubulo-interstiţială

 

Clasificare pe aparate, sisteme şi organe

Frecvenţa

Reacţii adverse ISENTRESS (în monoterapie sau în asociere cu alte TAR)

Tulburări ale aparatului genital şi sânului

mai puţin frecvente

disfuncţie erectilă, ginecomastie, simptome asociate menopauzei

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

frecvente mai puţin frecvente

astenie, fatigabilitate, pirexie disconfort toracic, frisoane, edem facial, acumulare de ţesut adipos, nervozitate, stare de rău general, edem periferic, durere

Investigaţii diagnostice

frecvente mai puţin frecvente

valori crescute ale alanin aminotransferazei, limfocite atipice, valori crescute ale aspartat aminotransferazei, valori crescute în sânge ale trigliceridelor, valori crescute ale lipazei scăderea numărului absolut de neutrofile, valori crescute ale fosfatazei alcaline, valori scăzute ale albuminei sanguine, valori crescute ale amilazei sanguine, valori crescute ale bilirubinei sanguine, creşterea colesterolemiei, valori crescute ale creatininei sanguine, creşterea valorilor glicemiei, valori crescute ale azotului ureic sanguin, valori crescute ale creatin fosfochinazei, creşterea valorilor glicemiei în condiţii de repaus alimentar, glucozurie, valori crescute ale lipoproteinelor cu densitate mare, valori scăzute ale lipoproteinelor cu densitate mică, valori crescute ale lipoproteinelor cu densitate mică, scăderea numărului de trombocite, hematurie, creşterea circumferinţei taliei, creşterea în greutate, scăderea numărului de leucocite

Leziuni, intoxicaţii şi complicaţii legate de procedurile utilizate

mai puţin frecvente

supradozaj accidental†

† include cel puţin o reacţie adversă grav㇠În studii clinice la pacienţi trataţi anterior, erupţia cutanată tranzitorie, indiferent de cauzalitate, a fost mai frecvent observată în cazul schemelor terapeutice conţinând ISENTRESS + darunavir comparativ cu cele conţinînd ISENTRESS fără darunavir sau darunavir fără ISENTRESS. Erupţia cutanatătranzitorie, considerată de investigator ca având legătură cu medicamentul administrat, a apărut cu frecvenţe similare. Ratele ajustate la expunere ale erupţiei cutanate tranzitorii (bazate pe cauzalitate) au fost 10,9, 4,2 şi, respectiv, 3,8 la 100 pacienţi-an (PYR), iar pentru erupţia cutanată tranzitorie având legătură cu medicamentul administrat au fost 2,4, 1,1 şi, respectiv, 2,3 la 100 PYR. Erupţiile cutanate tranzitorii observate în studiile clinice au fost uşoare pînă la moderate ca severitate şi nu au avut ca rezultat întreruperea tratamentului (vezi pct. 4.4). ‡‡ Această reacţie adversă a fost identificată prin intermediul supravegherii după punerea pe piaţă dar nu a fost raportată ca având legătură cu medicamentul în studiile clinice de fază III, randomizate, controlate (protocoale 018, 019 şi 021). Categoria de frecvenţă "mai puţin frecvente" a fost definită în conformitate cu ghidul cu privire la Rezumatul Caracteristicilor Produsului (RCP) (revizuirea 2, septembrie 2009) pe baza unei limite superioare estimate a intevalului de încredere 95% pentru 0 evenimente atribuite numărului de subiecţi trataţi cu ISENTRESS în studiile clinice de fază III (n=743).

 

La pacienţii trataţi anterior şi la cei netrataţi anterior, la care s-a iniţiat tratament cu ISENTRESS împreună cu alte medicamente antiretrovirale, au fost raportate neoplazii. Tipurile şi ratele neoplaziilor specifice au fost cele anticipate pentru populaţia cu imunodeficienţă severă. Riscul dezvoltării neoplaziilor în aceste studii a fost similar la grupul la care s-a administrat ISENTRESS şi la grupul la care s-au administrat comparatori. La subiecţii trataţi cu ISENTRESS au fost observate modificări de laborator Gradele 2-4 ale valorilor creatinkinazei. Au fost raportate cazuri de miopatie şi rabdomioliză. Se recomandă prudenţă în cazul utilizării la pacienţii cu risc crescut de miopatie şi rabdomioliză, cum sunt pacienţii cărora li se administrează concomitent medicamente cunoscute a determina aceste afecţiuni (vezi pct. 4.4). Au fost raportate cazuri de osteonecroză, în mod particular la pacienţi cunoscuţi cu factori de risc, boală HIV avansată sau expunere pe termen lung la terapie antiretrovirală combinată (TARC). Frecvenţa acesteia nu este cunoscută (vezi pct. 4.4).

Pacienţi concomitent infectaţi cu virus hepatitic B şi/sau virus hepatitic C

În studiile de fază III a fost permisă înrolarea pacienţilor trataţi anterior (N = 114/699 sau 16 %; VHB=6%, VHC=9 %, VHB+VHC=1 %) şi a pacienţilor netrataţi anterior (N = 34/563 or 6 %; HBV=4 %, HCV=2 %, HBV+HCV=0,2 %), având infecţie cronică(dar nu acută) activă cu virus hepatitic B şi/sau virus hepatitic C concomitentă, cu condiţia ca valorile testelor funcţiei hepatice să nu depăşească cu mai mult de 5 ori limita superioară a valorilor normale. În general, profilul de siguranţăal ISENTRESS la pacienţii infectaţi concomitent cu virus hepatitic B şi/sau virus hepatitic C a fost similar cu cel înregistrat la pacienţii fără infecţie cu virus hepatitic B şi/sau virus hepatitic C, deşi ratele de abatere de la valoarea normală ale ASAT şi ALAT au fost ceva mai mari în subgrupul infectat concomitent cu virus hepatitic B şi/sau virus hepatitic C pentru ambele grupe de tratament. La pacienţii trataţi anterior, modificări de laborator de Gradul 2 sau mai mare, reprezentând o agravare a Gradului valorilor ASAT, ALAT sau bilirubinei totale faţă de valorile iniţiale, s-au înregistrat la 29 %, 34 % şi, respectiv, 13 % dintre subiecţii infectaţi concomitent trataţi cu ISENTRESS comparativ cu 11 %, 10 % şi 9 % dintre toţi ceilalţi subiecţi trataţi cu ISENTRESS. La pacienţii netrataţi anterior, modificări de laborator de Gradul 2 sau mai mare, reprezentând o agravare a Gradului valorilor ASAT, ALAT sau bilirubinei totale faţă de valorile iniţiale, s-au înregistrat la 17 %, 28 % şi, respectiv, 17 % dintre subiecţii infectaţi concomitent trataţi cu ISENTRESS comparativ cu 6%, 6% şi 3 % dintre toţi ceilalţi subiecţi trataţi cu ISENTRESS.

4.9 Supradozaj

Nu sunt disponibile informaţii specifice referitoare la tratamentul supradozajului cu ISENTRESS.

În cazul unui supradozaj, este recomandată utilizarea măsurilor suportive standard, cum sunt îndepărtarea medicamentului neabsorbit din tractul gastro-intestinal, instituirea monitorizării clinice (inclusiv efectuarea unei electrocardiograme) şi, dacăeste necesar, instituirea tratamentului suportiv. Trebuie luat în considerare faptul că raltegravir este disponibil pentru utilizare clinică sub formă de sare de potasiu. Nu se cunoaşte măsura în care ISENTRESS poate fi dializabil.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Antivirale de uz sistemic, alte antivirale, codul ATC: J05AX08.

Mecanism de acţiune Raltegravir este un inhibitor al transferului catenar al integrazei, activ împotriva Virusului Imunodeficienţei Umane (HIV-1). Raltegravir inhibă activitatea catalitică a integrazei, o enzimăcodificată HIV, necesară replicării virale. Inhibarea integrazei împiedică inserţia covalentă sau integrarea genomului HIV în genomul celulei gazdă. Genomul HIV care nu reuşeşte să se integreze nu poate induce formarea de noi particule virale infecţioase, astfel încât inhibarea integrării împiedicăpropagarea infecţiei virale.

Activitatea antivirală in vitro Raltegravir la concentraţii de 31 ± 20 nM a determinat inhibarea cu 95% (IÎ95) a replicării HIV-1 (comparativ cu o cultură netratată, infectată viral) în culturile celulare de limfocite T umane infectate cu varianta adaptată liniei celulare a HIV-1, H9IIIB. În plus, raltegravirul a inhibat replicarea virală în culturi de celule mononucleare sanguine periferice umane, activate de mitogeni, infectate cu diverse tulpini primare izolate clinic ale HIV-1, inclusiv tulpini izolate din 5 subtipuri non-B şi tulpini izolate rezistente la inhibitori de reverstranscriptazăşi inhibitori de protează. Într-un test pe un singur ciclu de infecţie, raltegravirul a inhibat infectarea cu 23 tulpini izolate ale HIV, reprezentând 5 subtipuri non-B şi 5 forme recombinate circulante, cu valori ale IÎ50 cuprinse între 5 şi 12 nM.

Rezistenţa Cele mai multe virusuri izolate de la pacienţii la care tratamentul cu raltegravir a eşuat au prezentat niveluri ridicate ale rezistenţei la raltegravir, determinată de apariţia a două sau mai multe mutaţii. Cele mai multe au prezentat o mutaţie la nivelul aminoacidului 155 (N155 modificat la H), aminoacidului 148 (Q148 modificat la H, K sau R) sau aminoacidului 143 (Y143 modificat la H, C sau R) împreună cu una sau mai multe mutaţii suplimentare la nivelul integrazei (de exemplu, L74M, E92Q, T97A, E138A/K, G140A/S, V151I, G163R, S230R). Mutaţiile scad sensibilitatea virală la raltegravir, iar adăugarea altor mutaţii determină o scădere suplimentară a sensibilităţii la raltegravir. Factorii care au redus probabilitatea de dezvoltare a rezistenţei au inclus încărcătura virală iniţială mai micăşi utilizarea unui alt medicament antiretroviral activ. Date preliminare indică faptul că există un potenţial de apariţie a cel puţin câtorva grade de rezistenţă încrucişată între raltegravir şi alţi inhibitori de integrază.

Experienţa clinicăDovada eficacităţii ISENTRESS se bazează pe analiza datelor din săptămâna 96 din două studii clinice în desfăşurare, randomizate, de tip dublu-orb, controlate cu placebo, (BENCHMRK 1 şi BENCHMRK 2, protocoale 018 şi 019), la pacienţi adulţi trataţi anterior, infectaţi cu HIV-1 şi pe analiza datelor din săptămâna 96 dintr-un studiu clinic în desfăşurare, randomizat, de tip dublu-orb, cu comparator activ (STARTMRK, protocol 021) la pacienţi adulţi netrataţi anterior infectaţi cu HIV-1.

La pacienţii trataţi anterior

BENCHMRK 1 şi BENCHMRK 2 (studii clinice multicentrice în desfăşurare, randomizate, de tip dublu-orb, controlate cu placebo) evaluează siguranţa şi activitatea antiretrovirală a ISENTRESS în doză de 400 mg de 2 ori pe zi comparativ cu placebo în asociere cu tratament de fond optimizat (OBT), la pacienţi infectaţi cu HIV, în vârstă de 16 ani sau mai mult, cu rezistenţă documentată la cel puţin 1 medicament din fiecare dintre cele 3 clase (INRT, INNRT şi IP) de terapii antiretrovirale.Înainte de randomizare, OBT au fost selecţionate de către investigator pe baza tratamentului anterior urmat de pacient, ca şi a testării iniţiale genotipice şi fenotipice a rezistenţei virale.

Datele demografice ale pacientului (sex, vârstăşi rasă), ca şi caracteristicile iniţiale au fost comparabile între grupul la care s-a administrat ISENTRESS 400 mg de 2 ori pe zi şi placebo. Pacienţii fuseseră trataţi anterior cu o valoare mediană de 12 antiretrovirale, pentru o perioadă medianăde 10 ani. O valoare mediană de 4 TAR-uri a fost utilizată în OBT.

Rezultatele analizei din săptămâna 48 şi săptămâna 96

În Tabelul 2 sunt indicate rezultatele durabile ale analizei combinate din săptămâna 48 şi săptămâna 96 obţinute în studiile BENCHMRK 1 şi BENCHMRK 2, pentru pacienţii trataţi cu doza recomandatăde ISENTRESS 400 mg de 2 ori pe zi.

Tabel 2 Rezultatele de eficacitate în săptămânile 48 şi 96

BENCHMRK 1 şi 2 cumulate 48 săptămâni 96 săptămâni BENCHMRK 1 şi 2 cumulate 48 săptămâni 96 săptămâni

 

ISENTRESS

Placebo +

ISENTRESS

Placebo +

Parametrul

400 mg de

OBT

400 mg de

OBT

 

2 ori pe zi + OBT

(N = 237)

2 ori pe zi + OBT

(N = 237)

 

(N = 462)

 

(N = 462)

 

Procent ARN-HIV < 400 copii/ml (IÎ 95%) Toţi pacienţii† Caracteristici iniţiale‡

72 (68, 76)

37 (31, 44)

62 (57, 66)

28 (23, 34)

ARN-HIV > 100000 copii/ml

62 (53, 69)

17 (9, 27)

53 (45, 61)

15 (8, 25)

≤ 100000 copii/ml

82 (77, 86)

49 (41, 58)

74 (69, 79)

39 (31, 47)

Număr celule CD4 ≤ 50 celule/mm3

61 (53, 69)

21 (13, 32)

51 (42, 60)

14 (7, 24)

> 50 şi ≤ 200 celule/mm3 > 200 celule/mm3 Scor de sensibilitate (SSG) §

80 (73, 85) 83 (76, 89)

44 (33, 55) 51 (39, 63)

70 (62, 77) 78 (70, 85)

36 (25, 48) 42 (30, 55)

0

52 (42, 61)

8 (3, 17)

46 (36, 56)

5 (1, 13)

1

81 (75, 87)

40 (30, 51)

76 (69, 83)

31 (22, 42)

2 şi mai mult

84 (77, 89)

65 (52, 76)

71 (63, 78)

56 (43, 69)

Procent ARN-HIV < 50 copii/ml (IÎ 95%) Toţi pacienţii † Caracteristici iniţiale ‡

62 (57, 67)

33 (27, 39)

57 (52, 62)

26 (21, 32)

ARN-HIV > 100000 copii/ml

48 (40, 56)

16 (8, 26)

47 (39, 55)

13 (7, 23)

≤ 100000 copii/ml

73 (68, 78)

43 (35, 52)

70 (64, 75)

36 (28, 45)

Număr celule CD4 ≤ 50 celule/mm3

50 (41, 58)

20 (12, 31)

50 (41, 58)

13 (6, 22)

> 50 şi ≤ 200 celule/mm3 > 200 celule/mm3 Scor de sensibilitate (SSG) §

67 (59, 74) 76 (68, 83)

39 (28, 50) 44 (32, 56)

65 (57, 72) 71 (62, 78)

32 (22, 44) 41 (29, 53)

0

45 (35, 54)

3 (0, 11)

41 (32, 51)

5 (1, 13)

1

67 (59, 74)

37 (27, 48)

72 (64, 79)

28 (19, 39)

2 şi mai mult

75 (68, 82)

59 (46, 71)

65 (56, 72)

53 (40, 66)

Variaţia medie a numărului de celule

 

 

 

 

CD4 (IÎ 95%), celule/mm3 Toţi pacienţii ‡ Caracteristici iniţiale ‡

109 (98, 121)

45 (32, 57)

123 (110, 137)

49 (35, 63)

ARN-HIV > 100000 copii/ml

126 (107, 144)

36 (17, 55)

140 (115, 165)

40 (16, 65)

≤ 100000 copii/ml

100 (86, 115)

49 (33, 65)

114 (98, 131)

53 (36, 70)

Număr celule CD4 ≤ 50 celule/mm3

121 (100, 142)

33 (18, 48)

130 (104, 156)

42 (17, 67)

celule/mm3

> 50 şi ≤ 200 > 200 celule/mm3

104 (88, 119) 104 (80, 129)

47 (28, 66) 54 (24, 84)

123 (103, 144) 117 (90, 143)

56 (34, 79) 48 (23, 73)

Scor de sensibilitate (SSG) §

 

 

 

 

0

81 (55, 106)

11 (4, 26)

97 (70, 124)

15 (-0, 31)

1

113 (96, 130)

44 (24, 63)

132 (111, 154)

45 (24, 66)

2 şi mai mult

125 (105, 144)

76 (48, 103)

134 (108, 159)

90 (57, 123)

 

ISENTRESS

Placebo +

ISENTRESS

Placebo +

Parametrul

400 mg de

OBT

400 mg de

OBT

 

2 ori pe zi + OBT

(N = 237)

2 ori pe zi + OBT

(N = 237)

 

(N = 462)

 

(N = 462)

 

 

Tratamentul incomplet este considerat eşec: pacienţii care au întrerupt prematur tratamentul au fost consideraţi în eşec ulterior. Sunt raportate procentul de pacienţi cu răspuns şi intervalul de încredere 95% (IÎ) asociat.

În ceea ce priveşte analiza în funcţie de factorii de prognostic, eşecurile răspunsului virusologic au fost considerate începând cu procentul < 400 şi 50 copii/ml. Pentru variaţiile medii ale numărului celulelor CD4, au fost utilizate pentru considerarea eşecurilor răspunsului virusologic modificările faţă de valorile iniţiale.

§ Scorul de sensibilitate genotipică(SSG) a fost definit ca numărul total de antiretrovirale orale din cadrul tratamentului de fond optimizat (OBT) la care izolatul viral al unui pacient a prezentat sensibilitate genotipică, pe baza testului de rezistenţă genotipică. Utilizarea enfuvirtidei în OBT la pacienţii netrataţi anterior cu enfuvirtidă a fost considerată ca administrare a unui medicament activ în OBT. În mod similar, utilizarea darunavirului în OBT la pacienţii netrataţi anterior cu darunavir a fost considerată ca administrare a unui medicament activ în OBT.

La administrarea raltegravir s-au obţinut răspunsuri virologice (utilizând interpretarea tratament incomplet=eşec) cu valori ale ARN-HIV < 50 copii/ml la 61,7 % din pacienţi în săptămâna 16, la 62,1 % în săptămâna 48 şi la 57,0 % în săptămâna 96. Unii pacienţi au prezentat rebound viral între săptămâna 16 şi săptămâna 96. Factorii asociaţi eşecului includ o încărcătură virală de bază mare şi OBT care nu a inclus cel puţin un medicament puternic activ.

Trecerea la raltegravir

Studiile SWITCHMRK 1 & 2 (Protocol 032 & 033) au evaluat pacienţi infectaţi cu HIV cărora li s-a adminstrat tratament supresiv (valorile de control ale ARN-HIV < 50 copii/ml; schemă terapeuticăstabilă > 3 luni) cu lopinavir 200 mg (+) ritonavir 50 mg 2 comprimate de două ori pe zi plus cel puţin 2 inhibitori nucleozidici de revers transcriptazăşi i-au randomizat 1:1 pentru a continua lopinavir (+) ritonavir 2 comprimate de două ori pe zi (n=174 şi respectiv n=178) sau înlocuit lopinavir (+) ritonavir cu raltegravir 400 mg două ori pe zi (n=174 şi respectiv n=176). Nu au fost excluşi pacienţii cu antecedente de eşec a răspunsului virusologic şi nu a fost limitat numărul de tratamente antiretrovirale anterioare.

Aceste studii au fost încheiate după analiza eficacităţii primare în săptămâna 24 deoarece nu au reuşit să demonstreze non-inferioritatea raltegravirului faţă de lopinavir (+) ritonavir. În ambele studii, în săptămâna 24, a fost menţinută o supresie a valorilor ARN HIV la mai puţin de 50 copii/ml la 84,4 % din grupul la care s-a administrat raltegravir, faţă de 90,6 % din grupul la care s-a administrat lopinavir (+) ritonavir, (tratament incomplet = eşec). A se vedea pct. 4.4 cu privire la necesitatea de a administra raltegravir împreună cu alte două medicamente active.

La pacienţii netrataţi anterior

STARTMRK (studiu clinic multicentric în desfăşurare, randomizat, de tip dublu-orb, cu comparator activ) evaluează siguranţa şi activitatea antiretrovirală a ISENTRESS în doză de 400 mg de două ori pe zi comparativ cu efavirenz 600 mg la ora de culcare, în asociere cu emtricitabină (+) tenofovir, la pacienţi netrataţi anterior infectaţi cu HIV cu valori ale ARN HIV > 5000 copii/ml. Randomizarea a fost stratificată prin controlul valorilor ARN HIV (≤50000 copii/ml; şi > 50000 copii/ml) şi prin statusul hepatitei B sau C (pozitiv sau negativ).

Datele demografice ale pacientului (sex, vârstăşi rasă) şi caracteristicile iniţiale au fost comparabile între grupul la care s-a administrat ISENTRESS 400 mg de două ori pe zi şi grupul la care s-a administrat efavirenz 600 mg la ora de culcare.

Rezultatele analizei din săptămâna 48 şi săptămâna 96

Cu privire la obiectivul primar de eficacitate, proporţia (%) de pacienţi care au obţinut valori ale ARN HIV < 50 copii/ml în săptămâna 96 a fost 228/281 (81,1 %) în grupul la care s-a administrat ISENTRESS şi 222/282 (78,7 %) în grupul la care s-a administrat efavirenz. Diferenţa de tratament (ISENTRESS – efavirenz) a fost 2,4 % cu un IÎ 95 % asociat de (-4,3, 9,0) stabilind că ISENTRESS este non-inferior efavirenzului (valoarea p de non-inferioritate < 0,001). Rezultatele durabile (săptămâna 48 şi săptămâna 96) pentru pacienţii trataţi cu doza recomandată de ISENTRESS 400 mg de două ori pe zi, din studiul STARTMRK, sunt prezentate în Tabelul 3.

Tabel 3 Rezultatele de eficacitate în săptămânile 48 şi 96

Sudiul STARTMRK 48 săptămâni 96 săptămâni

 

ISENTRESS

Efavirenz

ISENTRESS

Efavirenz

Parametrul

400 mg de

600 mg la ora

400 mg de

600 mg la ora

 

două ori pe zi

de culcare

două ori pe zi

de culcare

Procent ARN-HIV < 50 copii/ml (IÎ

(N = 281)

(N = 282)

(N = 281)

(N = 282)

95 %) Toţi pacienţii† Caracteristici iniţiale‡

86 (81, 90)

82 (77, 86)

81 (76, 86)

79 (73, 83)

ARN-HIV > 100000 copii/ml

91 (85, 95)

89 (83, 94)

89 (83, 94)

90 (84, 95)

≤ 100000 copii/ml

93 (86, 97)

89 (82, 94)

91 (84, 96)

89 (82, 94)

Număr celule CD4 ≤ 50 celule/mm3

84 (64, 95)

86 (67, 96)

80 (59, 93)

86 (68, 96)

≤ 200 celule/mm3

> 50 şi > 200 celule/mm3

89 (81, 95) 94 (89, 98)

86 (77, 92) 92 (87, 96)

89 (81, 95) 93 (87, 96)

86 (77, 92) 93 (87, 97)

Subtip viral clade B

90 (85, 94)

89 (83, 93)

89 (83, 93)

90 (84, 93)

Non-clade B

96 (87, 100)

91 (78, 97)

95 (85, 99)

88 (75, 96)

 

Variaţia medie a numărului de celule

CD4 (IÎ 95% ), celule/mm3 Toţi pacienţii‡

189 (174,

163 (148, 178)

240 (220, 259)

225 (206, 244)

Caracteristici iniţiale‡

204)

 

 

 

ARN-HIV > 100000 copii/ml

196 (174,

192 (169, 214)

253 (224, 282)

257 (229, 286)

 

219)

 

 

 

≤ 100000 copii/ml

180 (160,

134 (115, 153)

223 (197, 249)

191 (168, 215)

 

200)

 

 

 

Număr celule CD4 ≤ 50 celule/mm3

170 (122, 218)

152 (123, 180)

222 (164, 280)

223 (178, 269)

≤ 200 celule/mm3

> 50 şi > 200 celule/mm3

193 (169, 217) 190 (168,

175 (151, 198) 157 (134, 181)

260 (229, 291) 229 (200, 258)

233 (200, 266) 219 (192, 247)

 

212)

 

 

 

Subtip viral clade B

187 (170,

164 (147, 181)

243 (220, 266)

227 (206, 248)

 

204)

 

 

 

Non-clade B

189 (153,

156 (121, 190)

221 (182, 261)

220 (169, 271)

 

225)

 

 

 

 

Tratamentul incomplet este considerat eşec: pacienţii care au întrerupt prematur tratamentul au fost consideraţi în eşec ulterior. Sunt raportate procentul de pacienţi cu răspuns şi intervalul de încredere 95% (IÎ) asociat.

În ceea ce priveşte analiza în funcţie de factorii de prognostic, eşecurile răspunsului virusologic au fost considerate începând cu procentul < 400 şi 50 copii/ml. Pentru variaţiile medii ale numărului celulelor CD4, au fost utilizate pentru considerarea eşecurilor răspunsului virusologic modificările faţă de valorile iniţiale.

Notă: Analiza se bazează pe toate datele disponibile.ISENTRESS şi efavirenz au fost administrate în asociere cu emtricitabină (+) tenofovir.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie Raltegravirul este rapid absorbit, cu un tmax de aproximativ 3 ore după administrarea dozei, aşa cum s-a demonstrat la voluntari sănătoşi cărora li s-au administrat pe cale orală doze unice de raltegravir, în condiţii de repaus alimentar. ASC şi Cmax ale raltegravirului cresc proporţional cu doza la doze cuprise între 100 mg şi 1600 mg. C12 ore a raltegravirului creşte proporţional cu doza la doze cuprise între 100 mg şi 800 mg şi ceva mai puţin decât proporţional cu doza la doze cuprise între 100 mg şi 1600 mg. Proporţionalitatea cu doza nu a fost stabilită la pacienţi.

În administrarea în două prize zilnice, starea farmacocinetică de echilibru este obţinută rapid,aproximativ în primele 2 zile de administrare. Acumularea este minimă sau absentă în ASC şi Cmax şi uşoară în C12 ore. Nu a fost determinată biodisponibilitatea absolută a raltegravirului.

ISENTRESS se poate administra cu sau fără alimente. În studiile pivot de siguranţăşi eficacitate, raltegravirul a fost administrat la pacienţii HIV-pozitivi indiferent de ingestia de alimente. Administrarea unor doze multiple de raltegravir după o masă cu conţinut lipidic moderat nu a modificat ASC pentru raltegravir într-o măsură importantă din punct de vedere clinic, creşterea fiind de 13% comparativ cu administrarea în condiţii de repaus alimentar. C12 ore a raltegravirului a fost cu 66% mai mare, iar Cmax a fost cu 5% mai mare după o masă cu conţinut lipidic moderat comparativ cu administrarea în condiţii de repaus alimentar. Administrarea raltegravirului după o masă bogată în lipide a crescut ASC şi Cmax de aproximativ 2 ori şi a crescut C12 ore de 4,1 ori. Administrarea raltegravirului după o masă cu conţinut lipidic scăzut a scăzut ASC şi Cmax cu 46% şi, respectiv, 52%; C12 ore a fost în esenţă nemodificată. Alimentele par să crească variabilitatea parametrilor farmacocinetici comparativ cu condiţia de repaus alimentar.

Global, a fost observată o variabilitate importantă privind farmacocinetica raltegravirului. În ceea ce priveşte valorile C12 ore observate în BENCHMRK 1 şi 2, coeficientul de variaţie (CV) pentru variabilitatea interindividuală = 212%, iar coeficientul de variaţie pentru variabilitatea intraindividuală = 122%. Sursele de variabilitate pot include diferenţe privind administrarea în asociere cu alimente şi medicamente.

DistribuţiePentru concentraţii cuprinse între 2 şi 10 µM, raltegravirul se leagă în proporţie de aproximativ 83%de proteinele plasmatice umane. La şobolani, raltegravirul a traversat rapid placenta, dar nu a penetrat bariera hematoencefalică într-o proporţie semnificativă.

Metabolizare şi excreţie Timpul aparent de înjumătăţire prin eliminare al raltegravir este de aproximativ 9 ore, cu o fazăα mai scurtă a timpului de înjumătăţire (∼1 oră) corespunzând pentru cea mai mare parte a ASC. Dupăadministrarea unei doze orale de raltegravir marcat radioactiv, aproximativ 51% şi, respectiv, 32% din doză a fost excretată în fecale şi urină. În materiile fecale a fost identificat numai raltegravirul, majoritatea derivat probabil din hidroliza raltegravirului-glucuronoconjugat excretat în bilă, aşa cum s-a observat în studiile preclinice. În urină au fost detectaţi doi compuşi, raltegravirul şi raltegravirul-glucuronid, reprezentând 9% şi, respectiv, 23% din doză. Principalul compus circulant a fost raltegravirul, reprezentând aproximativ 70% din radioactivitatea totală; restul de radioactivitate plasmatică a fost atribuită raltegravirului-glucuronoconjugat. Studii clinice care au utilizat inhibitori chimici izoformo-selectivi şi UDP-glucuronoziltransferazele (UGT) cADN-exprimate au indicat faptul că UGT1A1 este principala enzimă responsabilă de formarea raltegravirului-glucuronoconjugat. Astfel, datele indică faptul că principalul mecanism al clearance-ului raltegravirului la om este glucuronoconjugarea mediată de UGT1A1.

Polimorfismul UGT1A1

Nu există nicio dovadă căpolimorfismul UGT1A1 modifică parametrii farmacocinetici ai raltegravirului într-o măsură importantă din punct de vedere clinic. La compararea a 30 subiecţi cu genotip *28/*28 cu 27 subiecţi cu genotip sălbatic raportul mediu geometric (IÎ 90%) al ASC a fost 1,41 (0,96, 2,09), iar raportul mediu geometric al C12 ore a fost 1,91 (1,43, 2,55).

Grupe speciale de pacienţi

Copii

Nu a fost stabilită farmacocinetica raltegravirului la pacienţii pediatrici.

Vârstnici

Nu s-a înregistrat niciun efect al vârstei important din punct de vedere clinic asupra parametrilor farmacocinetici ai raltegravirului, peste intervalul de vârstă studiat (19 la 71 ani, cu puţini (8) subiecţi peste vârsta de 65 ani).

Sexul, rasa şi indicele de masă corporală (IMC)

Nu s-au înregistrat diferenţe de farmacocinetică semnificative clinic datorate sexului, rasei sau indicelui de masă corporală (IMC).

Insuficienţa renală

Clearance-ul renal al medicamentului nemodificat este o cale minoră de eliminare. Nu s-au înregistrat diferenţe clinic semnificative între pacienţii cu insuficienţă renală severăşi subiecţii sănătoşi (vezi pct. 4.2). Deoarece nu se cunoaşte măsura în care ISENTRESS poate fi dializabil, trebuie evitatăadministrarea înaintea unei şedinţe de dialiază.

Insuficienţa hepatică

Raltegravirul este eliminat în prinicpal prin glucuronoconjugare la nivel hepatic. Nu s-au înregistrat diferenţe clinic semnificative între pacienţii cu insuficienţă hepatică moderatăşi subiecţii sănătoşi. Nu a fost evaluat efectul insuficienţei hepatice severe asupra farmacocineticii raltegravirului (vezi pct. 4.2 şi 4.4).

5.3 Date preclinice de siguranţă

Studii non-clinice toxicologice, cum ar fi studii convenţionale de siguranţă farmacologică, toxicitate la doze repetate, genotoxicitate şi toxicitate asupra dezvoltării, au fost efectuate cu raltegravir la şoareci, şobolani, câini şi iepuri. Efectele expunerii la doze în exces faţă de nivelele de expunere clinică nu indică niciun risc special pentru oameni.

MutagenitateÎn testele in vitro de mutagenitate microbiană (Ames), în analizele alcaline in vitro prin eluţie pentru rupturi ale ADN şi studiile in vitro şi in vivo pentru aberaţii cromozomiale nu au existat dovezi de mutagenitate sau genotoxicitate.

Carcinogenitate Un studiu de carcinogenitate efectuat cu raltegravir la şoareci nu a evidenţiat niciun potenţial carcinogen. La cele mai mari valori ale dozei administrate, 400 mg/kg şi zi la femele şi 250 mg/kg şi zi la masculi, expunerea sistemică a fost similară celei obţinute la administrarea dozei clinice de 400 mg de 2 ori pe zi. La şobolani, au fost identificate tumori (carcinom cu celule scuamoase) nazale/nazofaringiene la doze de 300 şi 600 mg/kg şi zi la femele şi la doze de 300 mg/kg şi zi la masculi. Aceste neoplazii ar putea fi rezultatul depunerilor locale şi/sau aspirării medicamentului pe mucoasa nazală/nazofaringiană în timpul administrării orale prin gavaj şi a iritaţiei şi inflamaţiei cronice consecutive; este probabil ca acestea să aibă o relevanţă limitată pentru intenţia de utilizare clinică. Pentru doza la care nu se observă efecte adverse (NOAEL, No Observed Adverse Effect Level), expunerea sistemică a fost similară celei obţinute la administrarea dozei clinice de 400 mg de 2 ori pe zi. Studiile standard de genotoxicitate efectuate pentru evaluarea mutagenităţii şi clastogenităţii au fost negative.

Toxicitate asupra dezvoltării Raltegravirul nu a fost teratogen în studiile efectuete la şobolani şi iepuri, privind toxicitatea asupra dezvoltării. O uşoară creştere a incidenţei coastelor supranumerare a fost observată la puii de şobolan din femele expuse la raltegravir, la nivele de expunere de aproximativ 4,4 ori mai mari decât expunerea la om pentru doza de 400 mg de 2 ori pe zi, pe baza ASC0-24 ore Nu au fost observate efecte asupra dezvoltării în cazul nivelelor de expunere de 3,4 ori mai mari decât expunerea la om pentru doza de 400 mg de 2 ori pe zi, pe baza ASC0-24 ore (vezi pct. 4.6). Descoperiri similare nu au fost observate la iepuri.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Nucleu

1.      celuloză microcristalină

2.      lactoză monohidrat

3.      fosfat de calciu dibazic anhidru

4.      hipromeloză 2208

5.      poloxamer 407

6.      stearil fumarat de sodiu

7.      stearat de magneziu

Film

1.      alcool polivinilic

2.      dioxid de titan (E 171)

3.      polietilenglicol 3350

4.      talc

5.      oxid roşu de fer (E 172)

6.      oxid negru de fer (E 172)

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

30 luni

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Flacon din polietilenă de înaltă densitate (PEÎD) cu sistem de închidere din polipropilenă securizat pentru copii. Sunt disponibile două mărimi de ambalaj: 1 flacon cu 60 comprimate şi un ambalaj multiplu conţinând 3 flacoane cu 60 comprimate.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Merck Sharp & Dohme Limited Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Marea Britanie

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/07/436/001 EU/1/07/436/002

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 20 decembrie 2007 Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei: 20 decembrie 2008.

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI ANNXA II

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorului responsabil pentru eliberarea seriei

Merck Sharp & Dohme B.V. Waarderweg 39 P.O.Box 581 2003 PC Haarlem Olanda

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală restrictivă (Vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, pct. 4.2).

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Nu este cazul.

• ALTE CONDIŢII

Sistemul de farmacovigilenţă

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă trebuie să se asigure că sistemul de farmacovigilenţă existăşi este funcţional, aşa cum este descris în versiunea 6.0 (din data de 22 iunie 2009) prezentată în modulul 1.8.1. al autorizaţiei de punere pe piaţă, înainte de punerea pe piaţăşi pe perioada în care medicamentul este pus pe piaţă.

Planul de management al riscului

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă (DAPP) se angajează să efectueze studiile şi activităţile suplimentare de farmacovigilenţă descrise în Planul de farmacovigilenţă, aşa cum a fost stabilit în versiunea 4 a Planului de management al riscului (PMR) prezentat în Modulul 1.8.2. al cererii de autorizare de punere pe piaţă precum şi în oricare dintre actualizările ulterioare ale PMR convenite de CHMP.

În conformitate cu recomandările CHMP privind sistemele de management al riscului pentru medicamentele de uz uman, trebuie furnizat un PMR actualizat odată cu următorul raport periodic actualizat referitor la siguranţă (RPAS).

În plus, un PMR actualizat va trebui depus când sunt primite informaţii noi care pot afecta specificaţia actuală privind siguranţa, Planul de farmacovigilenţă sau activităţile de reducere la minimum a riscului pe parcursul a 60 de zile de la atingerea unui obiectiv important (farmacovigilenţă sau reducerea la minimum a riscului) la cererea EMEA

ANEXA III ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR Cutie pentru ambalaje individuale

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ISENTRESS 400 mg comprimate filmate raltegravir

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat conţine raltegravir 400 mg (sub formă de sare de potasiu).

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine lactoză. A se vedea prospectul pentru informaţii suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

60 comprimate filmate

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Orală. A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Merck Sharp & Dohme Limited Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/07/436/001

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

ISENTRESS

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR Cutie pentru ambalaje multiple

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ISENTRESS 400 mg comprimate filmate raltegravir

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat conţine raltegravir 400 mg (sub formă de sare de potasiu).

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine lactoză. A se vedea prospectul pentru informaţii suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

Pachet mixt ce conţine 180 (3 flacoane a câte 60) comprimate filmate

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Orală. A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Merck Sharp & Dohme Limited Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/07/436/002

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

ISENTRESS

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL PRIMAR ISENTRESS 400 mg – etichetarea flaconului pentru ambalaje individuale

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ISENTRESS 400 mg comprimate filmate raltegravir

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat conţine raltegravir 400 mg (sub formă de sare de potasiu).

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine lactoză. A se vedea prospectul pentru informaţii suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

60 comprimate filmate

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Orală. A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Merck Sharp & Dohme Limited Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/07/436/001

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL PRIMAR ISENTRESS 400 mg – etichetarea flaconului pentru ambalaje multiple

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ISENTRESS 400 mg comprimate filmate raltegravir

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat conţine raltegravir 400 mg (sub formă de sare de potasiu).

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine lactoză. A se vedea prospectul pentru informaţii suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

Component al unui ambalaj multiplu cuprinzând 3 flacoane, fiecare conţinând 60 comprimate filmate.

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Orală. A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Merck Sharp & Dohme Limited Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/07/436/002

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

ISENTRESS 400 mg comprimate raltegravir

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament.

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversănemenţionată în acest prospect, rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

Ce este ISENTRESS şi pentru ce se utilizează

Înainte să utilizaţi ISENTRESS

Cumsă utilizaţi ISENTRESS

Reacţii adverse posibile

Cum se păstrează ISENTRESS

Informaţii suplimentare

1. CE ESTE ISENTRESS ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Ce este ISENTRESS

ISENTRESS acţionează împotriva Virusului Imunodeficienţei Umane (HIV). Acesta este virusul care determină Sindromul Imunodeficienţei Dobândite (SIDA).

Cum acţionează ISENTRESS

Virusul produce o enzimă denumită integrază HIV. Aceasta ajută virusul să se multiplice în celulele din organismul dumneavoastră . ISENTRESS opreşte activitatea acestei enzime. Atunci când este utilizat împreună cu alte medicamente, ISENTRESS poate reduce cantitatea de HIV din sângele dumneavoastră(aceasta se numeşte „încărcătură virală”) şi vă creşte numărul de celule CD4 (un tip de celule albe care joacă un rol important în menţinerea unui sistem imunitar sănătos în sprijinul luptei contra infecţiei). Reducerea cantităţii de HIV din sânge poate păstra integritatea sistemului dumneavoastră imun. Aceasta înseamnă că organismul dumneavoastră poate lupta mai bine împotriva infecţiilor. Este posibil ca ISENTRESS să nu aibă aceste efecte la toţi pacienţii. ISENTRESS nu vindecă infecţia HIV.

Când trebuie utilizat ISENTRESS

ISENTRESS este utilizat pentru a trata adulţii care sunt infectaţi cu HIV. Medicul dumneavoastră v-a prescris ISENTRESS pentru a ajuta să controlaţi infecţia cu HIV.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI ISENTRESS

Nu utilizaţi ISENTRESS

• Dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la raltegravir sau la oricare dintre celelalte componente ale comprimatelor (menţionate la pct. 6. Informaţii suplimentare).

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi ISENTRESS

Reţineţi faptul că ISENTRESS nu vindecă infecţia cu HIV. Aceasta înseamnă că puteţi în continuare să prezentaţi infecţii sau alte boli asociate infecţiei cu HIV. Cât timp luaţi ISENTRESS trebuie săcontinuaţi să vă prezentaţi în mod regulat la medicul dumneavoastră.

ISENTRESS nu este destinat utilizării la copii şi adolescenţi.

Unii dintre pacienţii care au primit tratament antiretroviral combinat pot prezenta o afecţiune osoasănumită osteonecroză (moartea ţesutului osos provocată de pierderea vascularizaţiei la nivelul osului). Durata tratamentului antiretroviral combinat, folosirea corticosteroizilor, consumul de alcool etilic, imunosupresia severă, indicele de masă corporală crescut, printre alţii, pot fi unii dintre multipli factori de risc pentru apariţia acestei afecţiuni. Semnele de osteonecroză sunt: rigiditate articulară, dureri articulare (în special a şoldului, a genunchiului şi a umărului) şi dificultate la mişcare. Dacă observaţi apariţia oricărui simptom dintre cele menţionate, rugăm să îl informaţi pe medicul dumneavoastră.

Informaţi medicul dumneavostră dacă aţi avut anterior probleme cu ficatul, inclusiv hepatită B sau C. Medicul dumneavoastră poate evalua cât de severă este boala hepatică înainte de a decide dacă puteţi să utilizaţi ISENTRESS.

Infecţia cu HIV este o boală răspândită prin intermediul sângelui sau contactului sexual cu o persoanăinfectată cu HIV. Nu a fost dovedit că tratamentul cu ISENTRESS reduce riscul de transmitere al HIV la alte persoane prin contact sexual sau prin contaminare cu sânge.

Dacă observaţi orice simptome de infecţie, informaţi imediat medicul dumneavoastră. La unii pacienţi cu infecţie cu HIV avansatăşi un istoric de infecţii oportuniste, la scurt timp după iniţierea tratamentului anti-HIV pot apărea semne şi simptome de inflamaţie de la infecţii anterioare. Se presupune că aceste simptome apar din cauza unei îmbunătăţiri a răspunsului imun individual, ce permite organismului să lupte împotriva infecţiilor care puteau fi prezente fără simptome evidente.

Contactaţi imediat medicul dumneavoastră dacă prezentaţi în mod inexplicabil dureri musculare, hipersensibilitate dureroasă sau senzaţie de slăbiciune pe perioada cât luaţi ISENTRESS.

La pacienţii care iau ISENTRESS şi darunavir, erupţia trecătoare pe piele (în general uşoară sau moderată) poate apărea mai frecvent decât la pacienţii care iau oricare dintre medicamente separat.

Utilizarea altor medicamente

ISENTRESS poate interacţiona cu alte medicamente. Nu se cunoaşte ca raltegravir să aibă vreun efect important asupra concentraţiilor din sânge ale altor medicamente utilizate pentru tratamentul HIV. De asemena, nu se cunoaşte ca alte medicamente utilizate pentru tratamentul HIV să aibă vreun efect important asupra concentraţiilor din sânge ale raltegravir. Cu toate acestea, se aşteaptă să devinădisponibile informaţii suplimentare pe măsură ce experienţa utilizării de raltegravir creşte.

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent:

1.      rifampicină (un medicament utilizat pentru a trata unele infecţii cum este tuberculoza)

2.      medicamente utilizate pentru tratarea ulcerului de stomac sau a senzaţiei de arsură din capul pieptului (spre exemplu omeprazol, cimetidină, ranitidină) \

3.      orice alte medicamente cu sau fără prescripţie medicală.

Utilizarea ISENTRESS cu alimente şi băuturi

Puteţi utiliza ISENTRESS cu sau fără alimente sau băuturi.

Sarcina şi alăptarea

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră înainte de a lua ISENTRESS dacă sunteţi gravidă, aţi putea deveni gravidă sau dacă alăptaţi. Anunţaţi imediat medicul dumneavoastră în cazul în care deveniţi gravidă.

ISENTRESS nu este recomandat în timpul sarcinii deoarece nu a fost studiat la femei gravide.

Femeile infectate cu HIV nu trebuie să îşi alăpteze copiii deoarece îi pot infecta cu HIV prin lapte. Discutaţi cu medicul dumneavoastră despre cea mai bunămodalitate de a hrăni copilul.

Dacă sunteţi gravidă sau dacă alăptaţi, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Nu conduceţi vehicule şi nu folosiţi utilaje dacă simţiţi ameţit după utilizarea ISENTRESS.

Informaţii importante privind unele componente ale ISENTRESS

ISENTRESS conţine lactoză. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat ca aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua acest medicament.

3. CUM SĂ UTILIZAŢI ISENTRESS

Utilizaţi întotdeauna ISENTRESS exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră dacă nu sunteţi sigur. ISENTRESS trebuie utilizat în asociere cu alte medicamente pentru infecţia cu HIV.

Cât să utilizaţi

Doza uzualăde ISENTRESS este 1 comprimat (400 mg) de două ori pe zi, pe cale orală.

Este recomandat să nu mestecaţi, zdrobiţi sau rupeţi comprimatele.

Puteţi utiliza ISENTRESS cu sau fără alimente sau băuturi.

Nu modificaţi doza şi nu opriţi tratamentul cu ISENTRESS fără să discutaţi mai întâi cu medicul dumneavoastră.

Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din ISENTRESS

Nu luaţi mai multe comprimate decât v-a recomandat medicul. Dacă aţi luat prea multe comprimate adresaţi-vă medicului dumneavoastră.

Dacă uitaţi să utilizaţi ISENTRESS

Dacă aţi uitat să utilizaţi o doză, luaţi-o imediat ce vă amintiţi.

Cu toate acestea, dacă a sosit momentul pentru doza următoare, treceţi peste doza uitatăşi reveniţi la schema dumneavoastră obişnuită de administrare.

Nu luaţi o doză dublă de ISENTRESS pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetaţi să utilizaţi ISENTRESS

Este important să utilizaţi ISENTRESS exact aşa cum v-a recomandat medicul dumneavoastră. Nu încetaţi să utilizaţi ISENTRESS deoarece:

Este foarte important să utilizaţi toate medicamentele dumneavoastră pentru infecţia cu HIV în modul recomandat şi la orele indicate. Aceasta poate ajuta ca medicaţia dumneavoastră săacţioneze mai bine. De asemenea, scade şansa ca medicaţia dumneavoastră să nu mai poatăcombate infecţia cu HIV (fenomen numit şi „rezistenţă la medicament”).

Când apropiaţi de terminarea stocului de ISENTRESS, procuraţi-vă medicamentul de la medicul dumneavoastră sau de la farmacie. Faceţi acest lucru, deoarece este foarte important sănu rămâneţi fărămedicament, nici măcar pentru o perioadă scurtă de timp. În timpul unei scurte pauze în administrarea medicamentului, cantitatea de virus din sângele dumneavoastră poate săcrească. Aceasta poate însemna că virusul HIV va dezvolta rezistenţă la ISENTRESS şi va deveni mai greu de tratat.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea ISENTRESS, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, ISENTRESS poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacţii adverse frecvente (aceasta înseamnă că afectează între 1 şi 10 utilizatori din 100):

1.      tulburări de somn; vise neobişnuite

2.      ameţeli; dureri de cap

3.      senzaţie de învârtire

4.      balonare; dureri abdominale; diaree; acumulare excesivă de gaz în stomac sau intestin; greaţă; vărsături

5.      anumite tipuri de erupţii trecătoare pe piele (mai frecvent când se utilizează în asociere cu darunavir)

6.      fatigabilitate, stare de oboseală sau de slăbiciune neobişnuită; febră

7.      valori crescute ale testelor sanguine hepatice, valori neobişnuite ale leucocitelor; valori crescute ale grăsimilor în sânge; valori crescute ale enzimelor din glandele salivare sau pancreas

Reacţii adverse mai puţin frecvente (aceasta înseamnă că afectează între 1 şi 10 utilizatori din 1000):

1.      infecţii cu herpes incluzând Zona Zoster; infecţia rădăcinii firului de păr (folicului pilos);

2.      gripă; infecţii ale pielii datorate virusurilor; vomă sau diaree datorită unui agent infecţios;

3.      infecţii ale tractului respirator superior

4.      negi

5.      anemie inclusiv datorată concentraţiei scăzute de fier;

6.       durere la nivelul ganglionilor limfatici; număr scăzut de leucocite care combat infecţia;

7.       umflarea ganglionilor de la nivelul gâtului, de la subraţşi a celor inghinali

8.      reacţii alergice;

9.      semne şi simptome de inflamaţie de la infecţii anterioare

10.  scăderea sau creşterea poftei de mâncare; diabet zaharat; valori crescute ale colesterolului şi lipidelor în sânge;

11.  valori crescute ale zahărului în sânge;

12.   sete excesivă;

13.  scădere severă în greutate;

14.  valori crescute ale grăsimilor (cum sunt colesterolul şi trigliceridele) în sânge

15.  tulburări mentale; stare de anxietate;

16.   stare de confuzie; stare depresivă;

17.  stare de tristeţe profundăşi inutilitate;

18.   schimbări de dispoziţie;

19.  coşmaruri; tentativă de suicid; atac de panică

20.  pierdere de memorie;

21.  durere în mână determinată de compresia unui nerv;

22.  tulburări de atenţie;

23.   ameţeli la schimbarea rapidă a poziţiei;

24.  gust neobişnuit;

25.  somnolenţă crescută;

26.  lipsă de energie; uitare;

27.  durere de cap migrenoasă;

28.  pierderea sensibilităţii;

29.  amorţire sau slăbiciune a braţelor şi/sau picioarelor; furnicături;

30.   somnolenţă; durere de cap datorată tensiunii arteriale; tremurături

31.  tulburări vizuale

32.  bâzâit, pocnituri, şuierat, ţiuit sau alte zgomote persistente în urechi

33.  palpitaţii; ritm încetinit al inimii; bătăi rapide sau neregulate ale inimii

34.  bufeuri; hipertensiune arterială

35.  voce aspră, răguşită sau iritată;

36.  sângerări nazale; congestie nazală

37.  durere la nivelul stomacului;

38.   dureri în partea superioară a abdomenului; disconfort rectal; constipaţie; senzaţie de uscăciune a gurii; indigestie; râgâială;

39.  senzaţie de arsură în capul pieptului; durere la înghiţire;

40.  inflamarea pancreasului;

41.  ulcer sau durere de stomac sau intestin superior;

42.  sângerări anale; disconfort stomacal; inflamaţia gingiilor;

43.   limbă umflată, roşie, dureroasă

44.  inflamarea ficatului; acumularea de grăsime în ficat

45.  acnee; pierderea neobişnuită sau rărirea părului; înroşirea pielii; distribuţie neobişnuită a ţesutului gras la nivelul corpului, care poate include pierderea ţesutului gras de la nivelul picioarelor, mâinilor şi feţei şi creşterea ţesutului gras la nivelul abdomenului; transpiraţie excesivă;

46.  transpiraţii nocturne;

47.  îngroşarea şi mâncărimea pielii datorită scărpinării repetate; leziuni la nivelul pielii; piele uscată

48.  dureri articulare; boală cu articulaţii dureroase; dureri de spate; dureri osoase/musculare; sensibilitate sau slăbiciune musculară; durere la nivelul gâtului; durere în mâini sau picioare; inflamarea tendoanelor; scăderea cantităţii de minerale din oase

49.  anumite tipuri de afecţiuni renale; litiază renală; urinare nocturnă; chist renal

50.  disfuncţie erectilă; creşterea sânilor la bărbaţi; simptome specifice menopauzei

51.  disconfort toracic; frisoane; umflarea feţei; stare de nervozitate; stare de rău general; umflarea mâinilor, gleznelor sau picioarelor; durere

52.  scăderea numărului de globule albe; scăderea numărului de trombocite din sânge (tip de celule care ajută la coagularea sângelul); teste sanguine indicând reducerea funcţiei renale; valori

53.  crescute ale zahărului în sânge; valori crescute ale enzimelor musculare în sânge;

54.  prezenţa zahărului în urină;

55.  prezenţa globulelor roşii în urină;

56.  creşterea în greutate;

57.  creşterea mărimii taliei;

58.  valori scăzute ale proteinelor sanguine (albumină)

59.  ingestia unor cantităţi mai mari de medicament decât cele recomandate

În timpul experienţei după punerea pe piaţă au fost raportate următoarele reacţii adverse (frecvenţă = mai puţin frecvente):

1.      Reacţii cutanate severe

2.      Gânduri şi acţiuni de suicid

3.      Pierderi localizate de material osos

Au fost raportări de dureri musculare, sensibilitate sau slăbiciune inexplicabile în timpul utilizării ISENTRESS.

În studii clinice, cancerele au fost observate la pacienţii la care s-a administrat ISENTRESS cu o frecvenţă similară celei observate la pacienţii la care s-au administrat alte medicamente împotriva HIV.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversănemenţionată în acest prospect, rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ ISENTRESS

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi ISENTRESS după data de expirare înscrisă pe flacon după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine ISENTRESS

Substanţa activă este raltegravir. Fiecare comprimat filmat conţine raltegravir 400 mg (sub formă de sare de potasiu).

Celelalte componente sunt: lactoză monohidrat, celuloză microcristalină, fosfat de calciu dibazic anhidru, hipromeloză 2208, poloxamer 407, stearil fumarat de sodiu şi stearat de magneziu. În plus, învelişul filmat conţine următoarele componente inactive: alcool polivinilic, dioxid de titan (E 171), polietilenglicol 3350, talc, oxid roşu de fer (E 172) şi oxid negru de fer (E 172).

Cum arată ISENTRESS şi conţinutul ambalajului

Comprimatul filmat are formă ovală, culoare roz şi este inscripţionat cu „227” pe una dintre feţe. Sunt disponibile două mărimi de ambalaj: 1 flacon cu 60 comprimate şi un ambalaj multiplu conţinând 3 flacoane cu 60 comprimate.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţăşi producătorul Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă este: Producătorul este:

Merck Sharp & Dohme Ltd. Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Marea Britanie Merck Sharp & Dohme B. V. Waarderweg 39, Postbus 581 NL-2003 PC Haarlem Olanda

Pentru orice informaţii despre acest medicament, rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă.

Belgique/België/Belgien

Merck Sharp & Dohme B.V. Succursale belge/Belgisch bijhuis Tél/Tel: +32 (0) 800 38693 MSDBelgium_info@merck.com

България

МеркШарпиДоумБългарияЕООДТел.: +359 2 819 3740 info-msdbg@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme IDEA, Inc., org. sl. Tel.: +420 233 010 111 msd_cr@merck.com

Danmark

Merck Sharp & Dohme Tlf: +45 43 28 77 66 dkmail@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH Tel: +49 (0) 89 4561 2612 Infocenter@msd.de

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ Tel.: +372 613 9750 msdeesti@merck.com

Eλλάδα

BIANEΞΑ.ΕΤηλ: +3 0210 80091 11 Mailbox@vianex.gr

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A. Tel: +34 91 321 06 00 ISENTRESS@msd.es

Luxembourg/Luxemburg

Merck Sharp & Dohme B.V. Succursale belge Tél: +32 (0) 800 38693 MSDBelgium_info@merck.com

Magyarország

MSD Magyarország Kft. Tel.: +361 888 53 00 hungary_msd@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme (Middle East) Limited Tel: +357 22866700 info_cyprus@merck.com

Nederland

Merck Sharp & Dohme B.V. Tel: +31 (0) 23 5153153 msdbvnl@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS Tlf: +47 32 20 73 00 msdnorge@msd.no

Österreich

Merck Sharp & Dohme G.m.b.H. Tel: +43 (0) 1 26 044 msd-medizin@merck.com

Polska

MSD Polska Sp.z o.o. Tel.: +48 22 549 51 00 msdpolska@merck.com

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda Tel: +351 21 4465700 informacao_doente@merck.com

France

Laboratoires Merck Sharp & Dohme – Chibret Tél: +33 (0) 1 47 54 87 00 contact@msd-france.com

Ireland

Merck Sharp and Dohme Ireland (Human Health) Limited Tel: +353 (0)1 2998700 medinfo_ireland@merck.com

Ísland

Icepharma hf. Sími: +354 540 8000 ISmail@merck.com

Ιtalia

Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.A. Tel: +39 06 361911 doccen@merck.com

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme (Middle East) Limited Τηλ: +357 22866700 info_cyprus@merck.com

Latvija

SIA “Merck Sharp & Dohme Latvija” Tel: +371 67364 224 msd_lv@merck.com

Lietuva

UAB “Merck Sharp & Dohme” Tel.: +370 5 278 02 47 msd_lietuva@merck.com

Acest prospect a fost aprobat în {LL/AAAA}.

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tel: + 4021 529 29 00 msdromania@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila

d.o.o. Tel: + 386 1 5204201 msd_slovenia@merck.com

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme IDEA, Inc. Tel.: +421 2 58282010 msd_sk@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy Puh/Tel: +358 (0) 9 804650 info@msd.fi

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: +46 (0) 8 626 1400 medicinskinfo@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp and Dohme Limited Tel: +44 (0) 1992 467272 medinfo_uk@merck.com

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.